4.2.2 Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija saa valmiudet tekemään yleisimmät ilmanvaihtojärjestelmän asennukset pyöreillä ja suorakaidekanavilla sekä tarvittavat laiteasennukset ja eristyksen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
 • käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä
 • tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät asennustyöt
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • tehdä ilmanvaihtoasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt
 • toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä
 • toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.

Opiskelijalla on

  • voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit
  • perustaidot ensiavun antamisesta
  • henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee tunnistaa ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvat kanavat, laitteet ja muut osat sekä on valmius suorakaidekanavien valmistamiseen. Hänellä tulee olla voimassa olevat asentajalta vaadittavat turvakortit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa jakso kokonaisuudessa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työsaliharjoituksilla.

Lähiopetukseen integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Työelämä taidot osa alueen osaamistavoitteet.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa käytetään tietoverkkoja.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 14 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaidossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Matematiikka, äidinkieli ja vieraat kielet.
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään projektityönä oman ilmanvaihtojärjestelmän asennustyön
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen.

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista. Noudattaa yleisiä ja sovittuja käyttäytymissääntöjä sekä toimintatapoja.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
TES-liittyvä urakkakkalaskennan läpikäynti, asiakaspalvelu

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi