Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, ESPANJA, VALINNAINEN (4 osp)

Vieraan kielen, espanja, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Espanjan etkot (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija kertoo perusasioita itsestään ja harjoittelee arkipäivän yksinkertaisia kielenkäyttötilanteita kuten tervehdyksiä, hyvästelyjä, kiittämistä, toisen henkilön esittelemistä ja kysymistä. Opiskelija harjoittelee kahvilassa ja ravintolassa toimimista espanjan kielellä ja tutustuu numeroihin 0-100. Opiskelija harjoittelee vuorovaikutustilanteissa toimimista kirjallisten tehtävien sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn sekä roolisimulaatioiden avulla.
Espanjan kielen perusrakenteisiin tutustuminen Opiskelija harjoittelee espanjan kielen perusrakenteiden käyttöä ja perehtyy esimerkiksi persoonapronomineihin, substantiivien sukuun ja lukuun, adjektiiveihin, estar-, ser- ja tener -verbeihin sekä säännöllisten ar-, er- ja ir -verbien preesenstaivutukseen. Opiskelija tutustuu refleksiiviverbeihin kuten llamarse-verbiin. Opiskelija harjoittelee espanjan kielen perusrakenteiden hallitsemista suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.
Lyhyiden tekstien ymmärtäminen Opiskelija harjoittelee hyvin yksinkertaisten viestien, kuten ruokalistan ja kylttien ymmärtämistä.
Tiedon hankkiminen Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja ja muita lähteitä opiskelunsa tukena.
Espanjan kieleen ja kulttuuriin tutustuminen Opiskelija tunnistaa ja tuottaa espanjan äänteitä. Opiskelija tutustuu espanjan oikeinkirjoitukseen ja sanapainoon.

Opiskelija tutustuu espanjankieliseen maailmaan ja kulttuureihin esimerkiksi tekemällä esitelmän espanjankielisestä maasta, tutkimalla espanjankielisiä nettisivuja ja katsomalla espanjankielisiä elokuvia tai sarjoja. Opiskelija tutustuu espanjan kielen asemaan globaalina kielenä.

Espanjan jatkot (2 osp)
Tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista selviytyminen Opiskelija käyttää espanjaa arkielämän asioimistilanteissa kuten lentokentällä, hotellissa, ravintolassa ja taksia tilatessaan. Opiskelija harjoittelee ajanilmauksia kuten viikonpäiviä, kuukausia, päivämääriä ja kellonaikoja sekä tutustuu numeroihin 100-1 000 000. Opiskelija harjoittelee yksinkertaisia puhelinkeskusteluja. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla.
Espanjan kielen perusrakenteiden laajentaminen Opiskelija laajentaa espanjan perusrakenteiden tuntemusta esimerkiksi harjoittelemalla epäsäännöllisten verbien preesenstaivutusta, akkusatiivipronomineja ja prepositioita. Opiskelija harjoittelee mielipiteen ilmaisemista mm. käyttämällä gustar-verbiä. Opiskelija syventää espanjan kielen perusrakenteiden hallintaa suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.
Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Opiskelija syventää tekstinymmärtämistaitojaan lukemalla esimerkiksi lyhyehköjä tekstejä, ilmoituksia ja luetteloita. Opiskelija tuottaa yksinkertaisia viestejä kuten postikortteja, tekstiviestejä tai twiittejä.
Tiedon hankkiminen Opiskelija etsii tietoa esimerkiksi aikatauluista ja esitteistä. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja ja muita lähteitä opiskelunsa tukena.
Espanjan kielen ja kulttuurin tuntemus Opiskelija syventää tuntemustaan espanjankielisistä maista ja kulttuureista kuten Latinalaisesta Amerikasta, espanjalaisesta ruokakulttuurista ja pyhäpäivistä tekemällä esimerkiksi esitelmän tai aiheeseen liittyviä tehtäviä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja tutustuu opiskelijan kanssa espanjan kielen rakenteisiin ja vahvistaa niitä.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa espanjan kielellä.
Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi espanjankielisen viestin.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa espanjankielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.

Oma arviointitaulukko

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A1.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.1.

Muuta tietoa Espanjan kielen valinnaiset opinnot suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.