Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, VENÄJÄ, VALINNAINEN (4 osp)

Vieraan kielen, venäjä, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Venäjän etkot (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija kertoo perusasioita itsestään ja harjoittelee arkipäivän yksinkertaisia kielenkäyttötilanteita kuten tervehdyksiä, hyvästelyjä, kiittämistä, toisen henkilön esittelemistä ja kysymistä. Opiskelija harjoittelee kahvilassa ja ravintolassa toimimista espanjan kielellä ja tutustuu numeroihin 0-100. Opiskelija harjoittelee vuorovaikutustilanteissa toimimista kirjallisten tehtävien sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn sekä roolisimulaatioiden avulla.
Venäjän kielen perusrakenteisiin tutustuminen Opiskelija perehtyy kyrillisten aakkosten lukemiseen, kirjoittamiseen sekä ääntämiseen. Opiskelija harjoittelee venäjän perusrakenteiden käyttöä ja tutustuu esimerkiksi persoonapronomineihin, substantiivien sukuun ja lukuun, adjektiiveihin, olla-verbin käyttöön, verbien preesens-taivutukseen ja omistusmuotoihin. Opiskelija harjoittelee venäjän kielen perusrakenteiden hallitsemista suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.
Lyhyiden tekstien ymmärtäminen Opiskelija harjoittelee hyvin yksinkertaisten viestien, kuten ruokalistan ja kylttien ymmärtämistä.
Tiedon hankkiminen Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja ja muita lähteitä opiskelunsa tukena.
Venäjän kieleen ja kulttuuriin tutustuminen Opiskelija tunnistaa ja tuottaa venäjän äänteitä sekä kirjoittaa ja lukee kyrillisiä aakkosia. Opiskelija tutustuu venäjän oikeinkirjoitukseen ja sanapainoon.

Opiskelija tutustuu venäjänkieliseen maailmaan ja venäläiseen kulttuuriin esimerkiksi tekemällä esitelmän Venäjään tai venäläisyyteen liittyvästä aiheesta, tutkimalla venäjänkielisiä nettisivuja ja katsomalla venäjänkielisiä elokuvia tai sarjoja. Opiskelija tutustuu venäjän kieleen yhtenä slaavilaisista kielistä.

Venäjän jatkot (2 osp)
Tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista selviytyminen Opiskelija käyttää venäjää arkielämän asioimistilanteissa kuten kaupungilla, hotellissa, ravintolassa ja ostoksilla. Opiskelija harjoittelee ajanilmauksia kuten viikonpäiviä, kuukausia ja kellonaikoja sekä tutustuu numeroihin 20-1 000. Opiskelija harjoittelee yksinkertaisia puhelinkeskusteluja sekä mielipiteen ilmaisemista. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla.
Venäjän kielen perusrakenteiden laajentaminen Opiskelija laajentaa venäjän perusrakenteiden tuntemusta esimerkiksi harjoittelemalla kysymyssanoja, verbien preesenstaivutusta, etuliitteettömiä liikeverbejä sekä substantiivien sijamuotoja (kuten prepositionaalia ja akkusatiivia). Opiskelija syventää venäjän kielen perusrakenteiden hallintaa suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.
Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Opiskelija syventää tekstinymmärtämistaitojaan lukemalla esimerkiksi lyhyehköjä tekstejä, ilmoituksia ja luetteloita. Opiskelija tuottaa yksinkertaisia viestejä kuten postikortteja tai tekstiviestejä.
Tiedon hankkiminen Opiskelija etsii tietoa esimerkiksi aikatauluista ja esitteistä. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja ja muita lähteitä opiskelunsa tukena.
Venäjän kielen ja kulttuurin tuntemus Opiskelija syventää tuntemustaan Venäjästä ja esimerkiksi sen kaupungeista, historiasta sekä populääri- ja ruokakulttuureista tekemällä aiheeseen liittyviä tehtäviä kuten esitelmän tai esittelyn.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja tutustuu opiskelijan kanssa venäjän kielen rakenteisiin ja vahvistaa niitä.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa venäjän kielellä.
Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi venäjänkielisen viestin.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa venäjänkielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.

Oma arviointitaulukko

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A1.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.1.

Muuta tietoa Venäjän kielen valinnaiset opinnot suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.