Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, VIRO, VALINNAINEN (4 osp)

Vieraan kielen, espanja, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Viron etkot (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija kertoo perusasioita itsestään ja harjoittelee arkipäivän yksinkertaisia kielenkäyttötilanteita kuten tervehdyksiä, hyvästelyjä, kiittämistä, toisen henkilön esittelemistä ja kysymistä. Opiskelija harjoittelee kahvilassa ja ravintolassa toimimista espanjan kielellä ja tutustuu numeroihin 0-100. Opiskelija harjoittelee vuorovaikutustilanteissa toimimista kirjallisten tehtävien sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn sekä roolisimulaatioiden avulla.
Viron kielen perusrakenteisiin tutustuminen Opiskelija harjoittelee viron kielen perusrakenteiden käyttöä ja perehtyy esimerkiksi persoonapronomineihin, kysymyslauseisiin ja -sanoihin, verbien preesens-taivutukseen, substantiivien sijamuotoihin ja monikon muodostamiseen sekä astevaihteluun viron kielessä. Opiskelija harjoittelee viron kielen perusrakenteiden hallitsemista suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.
Lyhyiden tekstien ymmärtäminen Opiskelija harjoittelee hyvin yksinkertaisten viestien, kuten ruokalistan ja kylttien ymmärtämistä.
Tiedon hankkiminen Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja ja muita lähteitä opiskelunsa tukena.
Viron kieleen ja kulttuuriin tutustuminen Opiskelija tunnistaa ja tuottaa viron äänteitä. Opiskelija tutustuu viron oikeinkirjoitukseen ja sanapainoon.

Opiskelija tutustuu Viroon ja viron kieleen esimerkiksi tekemällä esitelmän Viroon ja virolaisiin liittyvästä aiheesta, tutkimalla vironkielisiä nettisivuja ja katsomalla vironkielisiä elokuvia tai sarjoja. Opiskelija tutustuu viron kieleen suomen sukulaiskielenä.

Viron jatkot (2 osp)
Tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista selviytyminen Opiskelija käyttää viroa arkielämän asioimistilanteissa kuten kaupungilla, satamassa, hotellissa, ravintolassa ja taksia tilatessaan. Opiskelija harjoittelee ajanilmauksia kuten viikonpäiviä, kuukausia, päivämääriä ja kellonaikoja. Opiskelija harjoittelee yksinkertaisia puhelinkeskusteluja sekä mielipiteen ilmaisemista. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla.
Viron kielen perusrakenteiden laajentaminen Opiskelija laajentaa viron perusrakenteiden tuntemusta harjoittelemalla esimerkiksi verbien aikamuotoja, kieltosanoja sekä substantiivien yksikön ja monikon sijamuotoja. Opiskelija syventää viron kielen perusrakenteiden hallintaa suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.
Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Opiskelija syventää tekstinymmärtämistaitojaan lukemalla esimerkiksi lyhyehköjä tekstejä, ilmoituksia ja luetteloita. Opiskelija tuottaa yksinkertaisia viestejä kuten postikortteja, tekstiviestejä tai twiittejä.
Tiedon hankkiminen Opiskelija etsii tietoa esimerkiksi aikatauluista ja esitteistä. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja ja muita lähteitä opiskelunsa tukena.
Viron kielen ja kulttuurin tuntemus Opiskelija syventää tuntemustaan Virosta ja esimerkiksi sen kaupungeista, historiasta sekä populääri- ja ruokakulttuureista tekemällä aiheeseen liittyviä tehtäviä kuten esitelmän tai esittelyn.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja tutustuu opiskelijan kanssa viron kielen rakenteisiin ja vahvistaa niitä.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa viron kielellä.
Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi vironkielisen viestin.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa vironkielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.

Oma arviointitaulukko

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A1.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.2.

Muuta tietoa Viron kielen valinnaiset opinnot suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.