4.1.3 Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee rakennusmääräysten mukaisia käyttövesi- ja viemäriasennuksia. Opiskelija ymmärtää taloteknisiä piirustuksia ja työselityksiä ja tekee rakennusmääräysten mukaisia asennuksia eri liitostapoja käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
  • käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä
  • tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyvät asennustyöt
  • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
  • tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt
  • toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä
  • toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa
  • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
  • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita käyttövesi- ja viemäriasennusten avustavat työt sekä työkalujen ja koneiden turvallinen käyttö. Hänellä tulee olla voimassa tulityö – ja työturvallisuuskortti. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa luokassa ja työsalissa, sekä työssä oppimalla LVI-alan yrityksissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään alan kirjallisuutta, verkkomateriaaleja sekä talotekniikka-alan tietokoneohjelmistoja

Tutkinnon osaan sisältyy työssä oppimista LVI-alan yrityksessä 10 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssä oppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja sekä alan kirjallisuutta.
Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Matematiikka 3 osp
Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään projektiluonteinen urakkalaskenta, jossa perehdytään LVI-alan TES:iin.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi