Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Avustavat KVV-työt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija käyttää turvallisesti KVV- asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä.
Opiskelija tekee putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvia avustavia KVV- asennuksia.

Opiskelija arvioi omaa työtään ja raportoida portfolioon ja hyödyntää sitä omassa oppimisprosessissaan.

Putkiasennuksen avustavat KVV-työt Opiskelija osaa tehdä tavanomaiset vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyvät avustavat asennustyöt.
Työturvallisuusmääräysten huomioon ottaminen Opiskelija suorittaa työturvallisuus- ja tulityökortin. Opiskelija perehtyy perustyökalujen ja koneiden turvalliseen käyttöön sekä ymmärtää henkilökohtaisten suojaimien käyttötarkoituksen ja niiden merkityksen.
Oppimisyhteisön jäsenenä toimiminen Opiskelija pystyy toimimaan ryhmän mukana oppimisympäristössä sekä osallistuu ryhmätöihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi perustuu oppimistehtävistä ja asennusharjoituksista saatavaan palautetietoon. Tehtävien ja harjoitusten taustalle on asetettu oppimistavoitteet, joiden saavuttamista opettaja seuraa järjestelmällisesti.

Oppimistehtävät ja asennusharjoitukset suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijan sen hetkistä osaamistasoa ja että opiskelija voi saada niistä onnistumisen kokemuksia. Opettaja motivoi opiskelijoita antamalla positiivista ja kannustavaa palautetta.
Opettaja antaa opiskelijoille yksilöllistä palautetta ja tarkempia ohjeita kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa, joita pidetään harjoitukset jälkeen osana opiskelijan itsearviointia. Opettaja järjestää muita palautekeskusteluja tarvittaessa ja aina opiskelijan sitä pyytäessä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

KVV-laitteistoasennukset

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija tekee putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvia rakennusmääräysten mukaisia KVV-laitteistoasennuksia
Materiaali – ja työmenekkilaskenta Opiskelija osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia ja ymmärtää niiden merkityksen putkiasentajan ammatissa.
Talotekniset dokumentit Opiskelija osaa tehdä piirustusten ja työselitysten mukaisesti tavanomaiset KVV-laitteistoasennukset rakennusmääräysten mukaisesti.
Kestävä kehitys Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen periaatteet omassa ammattialassaan ja osaa ottaa ne huomioon työtavoissaan. Opiskelija pitää työympäristön järjestyksessä ja ottaa huomioon kierrätyksen ja lajittelun merkityksen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arviointia tehdään sisältöjen mukaan ja niistä annetaan palautetta opiskelijoille.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

KVV-asennukset työmaalla

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toimintakokonaisuus suoritetaan työssä oppimalla LVI-alan yrityksessä. Opiskelija hyödyntää aikaisemmin hankittua ammattiosaamista aidossa työympäristössä.
Työelämän käytännöt Opiskelija perehtyy työelämätaitoihin aidossa työympäristössä ja toimii työyhteisön jäsenenä.
KVV-asennukset työmaalla Opiskelija tekee putkiasennuksen kuuluvia KVV-asennuksia työpaikkaohjaajan ja opettajan opastuksella aidossa työympäristössä.
Työajan käyttö Opiskelija ymmärtää työajan- ja materiaalin käytön merkityksen omassa ammattialassaan ja toteuttamaan työsuoritukset kustannustehokkaasti.
Työmaan turvamääräykset Opiskelija noudattaa työmaan turvallisuuskäytäntöjä eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arviointia tehdään kolmikantamenetelmällä, johon osallistuu opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja.

Opettaja arvioi tietopuolisen ja käytännön osaamisen perusteella näyttökelpoisuuden.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan työssä oppimispaikalla ePortfolioon ja arvioi oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa