Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Kylmälaitoksen käyttöönottaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kylmäkomponenttien ja -putkiston tunteminen Opiskelija sisäistää kylmäjärjestelmien toiminnan ja sen osien rakenteen saamansa tiedon, keskustelujen ja toisille opiskelijoille antamiensa esitysten avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja esityksiä. Ympäristönä luokkahuone.
Termodynamiikan perusteiden tunteminen Opiskelija sisäistää termodynamiikan perusteet saamansa tiedon, keskustelujen ja toisille opiskelijoille antamiensa esitysten avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja esityksiä. Ympäristönä luokkahuone.
Kylmäaineiden ominaisuuksien tunteminen Opiskelija sisäistää kylmäaineiden ominaisuudet saamansa tiedon, keskustelujen ja toisille opiskelijoille antamiensa esitysten avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja esityksiä. Ympäristönä luokkahuone.
Kylmäteknisten piirustusten tulkitseminen Opiskelija sisäistää piirustusten sisällön ja merkityksen saamansa tiedon, oppimistehtävien ja toisille opiskelijoille antamansa ohjauksen avulla. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone ja/tai ATK-luokka.
Kylmälaitoksen käyttöönottotöihin liittyvien työvälineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija oppii käyttämään kylmälaitoksen käyttöönottotöissä tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja tekemällä yksilöllisesti työharjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän mallin mukaan tehtäviä harjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet ovat esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Harjoitustöihin sisältyy mittalaitteiden oikeaan käyttöön ja tulosten luotettavuuteen liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.
Kylmälaitoksen käyttöönottotöihin liittyvien työmenetelmien hallinta Opiskelija oppii käyttämään kylmälaitoksen käyttöönottotöissä käytettäviä työmenetelmiä tekemällä yksilöllisesti työharjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän mallin mukaan tehtäviä harjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet ovat esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Harjoitustöihin sisältyy työn laatuun liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.
Oman työskentelyn ja kylmälaitoksen käyttöönottotyön suunnittelu Opiskelija oppii suunnittelemaan ja noudattamaan kylmälaitoksen käyttöönottotöissä tarvittavia työprosesseja tekemällä työmääräyksen mukaisia käyttöönottotöitä. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja annettujen työmääräysten mukaan itsenäisesti tehtäviä töitä. Ympäristöinä toimivat oppilaitoksen työnopetustiloihin järjestetyt työkohteet.
Kylmälaitoksen käyttöönottotöiden taloudellinen ja laadukas toteuttaminen Opiskelija oppii toteuttamaan kylmälaitoksen käyttöönottoon liittyviä työprosesseja tekemällä työmääräyksen mukaisia asennustöitä. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja annettujen työmääräysten mukaan parityöskentelynä tehtäviä kylmälaitoksen käyttöönottotöitä. Ympäristöinä toimivat oppilaitoksen työnopetustiloihin järjestetyt työkohteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi perustuu oppimistehtävistä ja harjoituksista saatavaan palautetietoon. Tehtävien ja harjoitusten taustalle on asetettu oppimistavoitteet, joiden saavuttamista opettaja ohjaa ja seuraa järjestelmällisesti.

Oppimistehtävät ja harjoitukset suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijan sen hetkistä osaamistasoa ja että opiskelija voi saada niistä onnistumisen kokemuksia. Opettaja motivoi opiskelijoita antamalla positiivista ja kannustavaa palautetta.

Opettaja antaa opiskelijoille yksilöllistä palautetta ja tarkempia ohjeita kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa, joita pidetään harjoitukset jälkeen osana opiskelijan itsearviointia. Opettaja järjestää muita palautekeskusteluja tarvittaessa ja aina opiskelijan sitä pyytäessä.

Muuta tietoa