4.5.4 Taloteknisten komponenttien sähköistys 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan valvotusti asentamaan ja kytkemään taloteknisten järjestelmien sähköiset komponentit voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

 • on suorittanut hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen ensiapu- ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen
 • tuntee sähkövirran vaikutukset ihmiseen, sähkötapaturmat ja niissä toimimisen
 • hallitsee sähkötekniikan perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchoffin lait sekä vaihtosähkön perusteet ja niiden keskeiset laskumenetelmät
 • osaa mitata yleismittarilla, pihtivirtamittarilla ja oskilloskoopilla virtapiirin suureita.
 • osaa etsiä sähköturvallisuuteen liittyvistä säädöksistä ja standardeista (Sähköturvallisuuslaki, sähköturvallisuusasetus, ministeriöiden päätökset ja asetukset, standardisarja SFS 6000) sekä sähköturvallisuusviranomaisen (Tukes) ohjeiden sisällöistä ja sähköturvallisuustutkinto 3:een sisältyvistä muista tietolähteistä tarvitsemaansa tietoa
 • osaa työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamine muutoksineen kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 516/1996, 11§ ja 14§ sisällön sekä ymmärtää niiden merkityksen
 • tuntee sähkö- ja automaatiotekniikan muut keskeiset tietolähteet ja osaa etsiä niistä työhön liittyviä vaatimuksia annettujen kohdetietojen avulla.
 • osaa lukea sähköasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirustuksia sekä keskus- ja piirikaavioita, asentaa talotekniset laitteet (LVIA, esim. anturit ja magneettiventtiilit, kylmälaite-, öljypoltin- ja kaasulämmityslaitteistojen komponentit, yms.) niiden mukaisesti ja tehdä niihin liittyvät kaapeloinnit sähkökytkentöineen
 • osaa em. taloteknisten laitteiden sähköasennusten suojausmenetelmät, asennustavat ja tilaluokitukset sekä huomioi mekaanisen ja sähköisen suojauksen vaatimukset asennuksia tehdessään
 • tuntee sähkölaitteiden, johtimien ja kaapeleiden mitoitusperiaatteet ja osaa noudattaa niitä
 • osaa liittää yksittäisen ryhmäjohdon olemassa olevaan keskukseen silloin kun keskuksen rakennetta ei tarvitse muuttaa
 • osaa tehdä yksittäisen taloteknisiin järjestelmiin liittyvän sähkökomponentin vaihdon
 • osaa tarvikelistoja tehdessään hyödyntää valmistetietoja kuten Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n (STK) sähkötarvikenumeroita ja nimikkeitä sekä käyttää näitä nimikkeitä keskustellessaan alan ammattihenkilön kanssa
 • osaa asentaa ja kytkeä kaapelointeineen 1-nopeuksisen 1- ja 3-vaihemoottorin, 2-nopeuksisen 3-vaihemoottorin sekä taajuusmuuttaja- tai pehmokäytöllä varustetun sähkömoottorin
 • osaa huoltaa ja korjata yleisimpiä sähkötyökaluja hyödyntäen työn avuksi laadittuja oppaita ja muuta materiaalia.
 • osaa tehdä standardin SFS 6000-6 kohdan 61 Käyttöönottotarkastus mukaisen tarkastuksen ja laatia tarvittavat käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja dokumentit tekemästään asennuksesta
 • osaa antaa tekemänsä sähköasennustyön käytön opastuksen
 • osaa raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone-. ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu taloteknisten komponenttien asentamiseen ja kytkemiseen liittyvistä harjoitustöistä. Harjoitustyöt tehdään valvotusti.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, fysiikka
 Muuta tietoa Tutkinnon osaan kuuluvat sähköturvallisuustutkinto 3 sisällöt, joissa vaaditaan myös tietyn tuntimäärän mukaista opetukseen osallistumista.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaikamenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi