4.6.1 IV-koneiden huoltaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii huoltamaan ilmastointilaitteita. Osaa paikantaa yleisimmät IV-koneiden toimintahäiriöt ja tunnistaa aiheuttajat.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • suunnitella oman työaikataulunsa
  • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti
  • paikantaa IV-koneesta yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat
  • arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden
  • tehdä IV-koneeseen perus- ja vuosihuollot sekä niihin liittyvät työt
  • ottaa huomioon oman turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
  • arvioida omaa työsuoritustaan
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita yleisimmät ilmanvaihtojärjestelmä ja tunnistaa niihin liittyvät Iv-huoltotyöt. Hänellä tulee olla voimassa huolto töissä vaadittavat turvakortit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Projektityöhön integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Työelämätaidot osa-alueen osaamistavoitteet.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan tietokoneohjelmistoja käytetään työsuorituksia tehdessä

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Työelämätaidot 1 osp
Matematiikka, äidinkieli ja vieraat kielet.
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys TES-liittyvä urakkakkalaskennan läpikäynti, asiakaspalvelu

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi