4.6.7 Pienkylmälaitteiden asentaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan asentamaan alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkistot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tutkinnon osaan sisältyy jäähdytyslaitteistojen huoltotoimintaa tekeviltä henkilöiltä vaadittavan pätevyysluokka 2 mukaisia opintoja.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

 • asentaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkistot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
 • tehdä kovajuottamalla pienkylmälaitteen putkiston fosforikupari- ja hopealiitokset
 • tehdä alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkiston painekokeen, tiiviyskokeen, tyhjiöinnin, kylmäainetäytön, vuototarkastuksen ja kylmäaineen talteenoton
 • työskennellä kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen kanssa niin, ettei työturvallisuus tai ympäristö vaarannu
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja hänellä on voimassaoleva tulityökortti
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelija osaa jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyyttä koskevien säädösten (pätevyysluokka 2) edellyttämiä sisältöjä seuraavasti:

 • termodynamiikan perusteet
 • kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäädökset
 • tarkastukset, jotka tehdään ennen käyttöönottoa, pitkän käyttämättä olemisen jälkeen, kunnossapidon tai korjauksen jälkeen tai käytön aikana
 • vuotojen tarkastaminen
 • järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossapidon, huollon tai talteenoton aikana
 • tiiviin putkituksen asentaminen jäähdytysjärjestelmään
 • yksi- ja kaksiportaisen mäntä-, ruuvi- ja kierukkakompressorien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten lauhduttimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten höyrystimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • termostaattisten paisuntaventtiilien ja muiden komponenttien asennus, käyttöönotto ja huolto
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone-. ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu kylmäputkiston asentamiseen liittyvistä harjoitustöistä sekä kylmälaitoksen käyttämiseen liittyvistä huoltotoimenpiteistä. Harjoitustyöt tehdään itsenäisesti.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, fysiikka
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaikamenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi