Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Pienkylmälaitteiden asentaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kylmälaitteiden ja -putkiston tunteminen Opiskelija sisäistää kylmälaitteiden toiminnan ja sen osien rakenteen saamansa tiedon, keskustelujen ja toisille opiskelijoille antamiensa esitysten avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja esityksiä. Ympäristönä luokkahuone.
Kylmäteknisten piirustusten tulkitseminen Opiskelija sisäistää piirustusten sisällön ja merkityksen saamansa tiedon, oppimistehtävien ja toisille opiskelijoille antamansa ohjauksen avulla. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone ja/tai ATK-luokka.
Kylmäputkiston asennustöihin liittyvien työvälineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija oppii käyttämään kylmäputkiston asennustöissä tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja tekemällä yksilöllisesti työharjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän mallin mukaan tehtäviä asennusharjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet ovat esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Harjoitustöihin sisältyy mittalaitteiden oikeaan käyttöön ja tulosten luotettavuuteen liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.
Kylmäputkiston asennustöihin liittyvien työmenetelmien hallinta Opiskelija oppii käyttämään kylmäputkiston asennustöissä käytettäviä työmenetelmiä tekemällä yksilöllisesti työharjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän mallin mukaan tehtäviä asennusharjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet ovat esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Harjoitustöihin sisältyy työn laatuun liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.
Oman työskentelyn ja kylmäputkiston asennustyön suunnittelu Opiskelija oppii suunnittelemaan ja noudattamaan kylmäputkiston asennustyöhön liittyviä työprosesseja tekemällä työmääräyksen mukaisia asennustöitä. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja annettujen työmääräysten mukaan parityöskentelynä tehtäviä kylmäkomponenttien ja – putkiston osien asennustöitä. Ympäristöinä toimivat oppilaitoksen työnopetustiloihin järjestetyt työkohteet.
Kylmäputkiston asennustyön taloudellinen ja laadukas toteuttaminen Opiskelija oppii toteuttamaan kylmäasennustyöhön liittyviä työprosesseja tekemällä työmääräyksen mukaisia asennustöitä. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja annettujen työmääräysten mukaan parityöskentelynä tehtäviä kylmäkomponenttien ja – putkiston osien asennustöitä. Ympäristöinä toimivat oppilaitoksen työnopetustiloihin järjestetyt työkohteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi perustuu oppimistehtävistä ja työharjoituksista saatavaan palautetietoon. Tehtävien ja harjoitusten taustalle on asetettu oppimistavoitteet, joiden saavuttamista opettaja seuraa järjestelmällisesti.

Oppimistehtävät ja asennusharjoitukset suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijan sen hetkistä osaamistasoa ja että opiskelija voi saada niistä onnistumisen kokemuksia. Opettaja motivoi opiskelijoita antamalla positiivista ja kannustavaa palautetta.

Opettaja antaa opiskelijoille yksilöllistä palautetta ja tarkempia ohjeita kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa, joita pidetään harjoitukset jälkeen osana opiskelijan itsearviointia. Opettaja järjestää muita palautekeskusteluja tarvittaessa ja aina opiskelijan sitä pyytäessä.

Muuta tietoa