4.6.9 Vesikaton alusrakennetöissä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy vesikaton alusrakennetöihin. Opiskelija valmistaa, asentaa, purkaa ja korjaa erilaisia vesikaton alusrakenteita määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tutkinnon osassa perehdytään myös vesikaton alapuolisien rakenteiden tuuletukseen, sekä rakenteiden ja materiaalin työnaikaiseen suojaamiseen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

 • suunnitella vesikaton alusrakennetyön piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • tehdä vesikaton alusrakennetyön ja alusrakenteiden korjauksiin liittyviä purku-, tukemis- ja vahvistustöitä
 • suojata rakenteet mahdollisilta lisävaurioilta
 • asentaa tarvittavat turvalaitteet tarvittavien paikkojen suojaksi
 • tehdä alusrakenteiden korjaus- ja uudistustöitä
 • varmistaa vesikaton alapuolisten rakenteiden tuuletuksen
 • vastaanottaa, varastoida ja suojata työssään tarvittavia materiaaleja
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • tehdä työhönsä liiviä aloitus- ja lopetustöitä
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • toimia yhteistyössä työmaan eri osapuolten kanssa
 • huomioida työssään materiaalien fysikaaliset ominaisuudet ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteet
 • käyttää turvallisesti työssä tarvittavia tarvikkeita ja työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työtuvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelijalla on

 • voimassa olevat tulityö- ja työtuvallisuuskortit
 • perustiedot ensiavun antamiseen
 • henkilönostimiin liittyvä koulutus.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Jokainen harjoitus pitää sisällään teoriaosuuden ja harjoitus-työt tehdään työsalissa.

Harjoitustöitä tehdään itsenäisesti sekä asennusryhmissä projektiluontoisesti.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 5 osp.
Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään projektityönä taitonäyte, joka pitää sisällään useamman jo opitun kokonaisuuden. Projektityöhön integroidaan työelämätaitojen osaamistavoitteet.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä. Kurssilla perehdytään materiaalimenekkeihin, logistiikkaan, laadunvarmistamiseen ja aikataulutuksiin.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi