Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

LVI-huoltopalvelutilanteen hallinta

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
LVI-huoltopalvelun tuottamiseen liittyvien työvaiheiden tunteminen Opiskelija sisäistää LV-järjestelmien huoltotyön taloudelliset perusteet, työvaiheet ja eri tilanteisiin sopivat menetelmät saamansa tiedon, oppimistehtävien ja laatimiensa laskelmien avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone.
Asiakas- ja sidosryhmien tunteminen Opiskelija sisäistää huoltopalveluiden tuottamisen aikana tapaamiensa asiakas- ja sidosryhmien taustan ja kulttuurien asettamat vaatimukset toiminnalle sekä oppii suunnittelemaan toimintaansa näiden pohjalta asiakaslähtöiseksi saamansa tiedon, oppimistehtävien ja laatimiensa raporttien avulla. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone ja/tai ATK-luokka.
Oman työn suunnittelu ja palvelutilantee¬seen valmis-tautuminen Opiskelija oppii valmistautumaan LV-palvelutilanteisiin tekemällä yksilöllisesti harjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän ohjeen mukaan tehtäviä tilanneharjoituksia, joihin liittyy työvaiheittain saatava vertaisarviointi. Harjoituksiin sisältyy työn turvallisuuteen liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä ovat työsalit ja oppilaitokset hallinnon tilat.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi perustuu oppimistehtävistä ja harjoituksista saatavaan palautetietoon. Tehtävien ja harjoitusten taustalle on asetettu oppimistavoitteet, joiden saavuttamista opettaja ohjaa ja seuraa järjestelmällisesti.

Oppimistehtävät ja harjoitukset suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijan sen hetkistä osaamistasoa ja että opiskelija voi saada niistä onnistumisen kokemuksia. Opettaja motivoi opiskelijoita antamalla positiivista ja kannustavaa palautetta.

Opettaja antaa opiskelijoille yksilöllistä palautetta ja tarkempia ohjeita kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa, joita pidetään harjoitusten jälkeen osana opiskelijan itsearviointia. Opettaja järjestää muita palautekeskusteluja tarvittaessa ja aina opiskelijan sitä pyytäessä.

Muuta tietoa