5.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan turvallisuusalaan liittyviä äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen taitoja.

Opiskelija oppii viestimään tyypillisissä turvallisuusalan viestintätilanteissa, laatimaan ammatillisia asiakirjoja ja hyödyntämään erilaisia viestintävälineitä ammatillisessa käytössä. Opiskelija oppii tuntemaan ja käyttämään turvallisuusalan ammatillista sanastoa ja ymmärtämään äidinkielen, suomen kielen ja vieraan kielen sekä kulttuurin merkityksen.

Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot vaativat pakollisten opintojen osaamistavoitteiden hyvää hallintaa.

Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 11 osaamispisteen edestä viestintä- ja vuorovaikutusosaamista.

Osaamistavoitteet 5.1.1 Äidinkieli, suomi

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
 • osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita
 • osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi
 • osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä
 • osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita
 • ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta
 • osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp

Opiskelija

 • osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan
 • osaa käyttää ja tulkita erilaisia tekstilajeja
 • tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoja ja merkitystä.

#Amis, 2 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • tutustuu ja hyödyntää sosiaalisen median sivustoja, sovelluksia ja perusperiaatteita
 • kartoittaa ja tunnistaa omaa some-maailmaansa
 • tiedostaa ja välttää sosiaalisen median riskejä ja haittoja
 • tiedostaa kielen rekistereitä ja valita kielen rekistereitä sosiaalisen median käyttötarkoituksen mukaan
 • hyödyntää sosiaalista mediaa ammatillisen identiteetin kehittymisessä ja työnhaussa
 • tunnistaa tai hyödyntää mainontaa sosiaalisessa mediassa ja asiakkaiden hankkimisessa

Äidinkieltä jatko-opintoihin aikoville 2 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet 2 osp

Opiskelija

 • tunnistaa ja osaa tuottaa tyypillisiä jatko-opinnoissa käytettäviä tekstilajeja
 • osaa tekstissään viitata lähdetekstiin, analysoida ja kommentoida lähdetekstiä ja merkitä viitteet ja lähteet näkyviin
 • hallitsee suoran ja epäsuoran lainauksen keinot
 • saa valmiuksia selviytyä ammattikorkeakoulun pääsykokeiden tekstinymmärtämistehtävistä ja jatko-opintoihin liittyvistä äidinkielen ja viestinnän opinnoista.

Äidinkieli, suomi toisena kielenä

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää ja tulkitsee omaan alaan liittyviä erilaisia tekstilajeja ja laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan
 • osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä
 • osaa hakea tietoa eri tietolähteistä sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita
 • osaa laatia omaan alaan liittyviä kirjallisia töitä
 • osaa toimia kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä
 • osaa arvioida ja kehittää suomi toisena kielenä -taitoaan

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan
 • osaa kehittää erilaisten tekstilajien ymmärtämis- ja tulkintataitojaan
 • osaa kehittää tekstien tuottamisen taitoja
 • syventää kielellisen ja kulttuurin identiteetin merkityksen ymmärtämistä monimuotoisessa yhteiskunnassa.

Äidinkieli, suomi toisena kielenä

Valinnaiset osaamistavoitteet, 10 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää omaan alaan liittyviä erilaisia tekstilajeja ja laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan
 • osaa hakea tietoa eri tietolähteistä sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita
 • osaa laatia omaan alaan liittyviä kirjallisia töitä
 • osaa toimia kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä
 • osaa arvioida ja kehittää suomi toisena kielenä -taitoaan.

Suomea jatko-opintoihin aikoville, 2 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • syventää jatko-opinnoissa tarvittavaa kielen rakenteiden hallintaa sekä laajentaa sanavarastoaa
 • tunnistaa ja osaa tuottaa tyypillisiä jatko-opinnoissa käytettäviä tekstilajeja
 • osaa tekstissään viitata lähdetekstiin, analysoida ja kommentoida lähdetekstiä ja merkitä viitteet ja lähteet näkyviin
 • hallitsee suoran ja epäsuoran lainauksen keinot
 • saa valmiuksia selviytyä ammattikorkeakoulun pääsykokeiden tekstinymmärtämistehtävistä ja jatko-opintoihin liittyvistä äidinkielen ja viestinnän opinnoista.

5.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä
 • selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä
 • osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja)
 • osaa hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä
 • hyödyntää omia kielenoppimisen strategioitaan.

Ruotsin etkot, 2 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • toimii yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää yksinkertaisia ruotsin kielen perusrakenteita
 • ymmärtää ja kirjoittaa yksinkertaisia ja lyhyitä ruotsinkielisiä viestejä ja tekstejä
 • käyttää sanakirjaa

Ruotsia jatko-opintoihin aikoville, 2 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • syventää jatko-opinnoissa tarvittavaa kielen rakenteiden hallintaa sekä laajentaa sanavarastoaan
 • syventää jatko-opinnoissa tarvittavia kuullunymmärtämis- ja tekstinymmärtämistaitoja
 • saa valmiuksia selviytyä jatko-opintoihin liittyvästä ruotsin kielen opiskelusta

5.1.3 Vieras kieli, A-kieli

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan
 • osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä
 • osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä
 • osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä vieraalla kielellä aidossa työelämän tilanteissa
 • osaa toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä
 • osaa toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä
 • ymmärtää kielen ja kulttuurin merkityksen
 • osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan.

Englannin etkot, 2 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • toimii yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää yksinkertaisia englannin kielen perusrakenteita
 • ymmärtää ja kirjoittaa yksinkertaisia ja lyhyitä englanninkielisiä viestejä ja tekstejä
 • käyttää sanakirjaa

Englantia jatko-opintoihin aikoville, 2 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • syventää jatko-opinnoissa tarvittavaa kielen rakenteiden hallintaa sekä laajentaa sanavarastoaan
 • syventää jatko-opinnoissa tarvittavia kuullunymmärtämis- ja tekstinymmärtämistaitoja
 • saa valmiuksia selviytyä jatko-opintoihin liittyvästä ruotsin kielen opiskelusta

Vieras kieli, B-kieli, Espanja

Valinnaiset osaamistavoitteet, 4 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä tutuissa ja yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää espanjan kielen yksinkertaisia perusrakenteita
 • ymmärtää espanjan kielen ja kulttuurin merkityksen

Vieras kieli, B-kieli, Venäjä

Valinnaiset osaamistavoitteet, 4 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä tutuissa ja yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää venäjän kielen yksinkertaisia perusrakenteita
 • ymmärtää venäjän kielen ja kulttuurin merkityksen

Vieras kieli, B-kieli, Viro

Valinnaiset osaamistavoitteet, 4 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä tutuissa ja yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää viron kielen yksinkertaisia perusrakenteita
 • ymmärtää viron kielen ja kulttuurin merkityksen
Tutkinnon osan sijoittuminen Kahden ensimmäisen vuoden aikana
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osan opinnot suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetustunneilla ja työsalissa. Opiskelu voi toteutua osin työmaaympäristössä.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan esim. ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain tai kokonaan verkko-opintoina.

Tutkinnon osan voi suorittaa osittain työssäoppimisen ohella integroituna.

Tutkinnon osan osa-alueita voi suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyvissä projekteissa, esim. äidinkielen Tutkinnon osan osa-alueita voi suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyvissä projekteissa.

Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opointoihin
Turvallisuusalan toiminta, 45 osp
Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp
Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan.

 

Viestintä ja mediaosaaminen

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja

 

Estetiikka

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä.

 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.1.1 Äidinkieli, suomi

5.1.2 Äidinkieli, suomi toisena kielenä

5.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi

5.1.4 A-kieli, ammatillinen englanti

5.1.5 Espanja

5.1.6 Venäjä

5.1.7 Viro

5.1.8 Tutkinnon osan arviointi