4.2.1 Vartiointitoiminta 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Vartiointitoimintaan liittyvät opinnot ovat syventäviä alan opintoja, ennen työssäoppimista. Vartiointitoiminnan perustana oleva tiedon hallinta sisältää teoriaopetusta sekä vartiointitoimintaan liittyvien ohjeiden ja suunnitelmien laadintaa. Työmenetelmien hallinta sisältää käytännön case-harjoitteita.

Opinnot jaetaan kolmeen osaan:
1.vartiointitoimintaan liittyvä lainsäädäntö, suunnitelmien ja ohjeistuksien laadinta
2. vartijan työskentely, joka toteutetaan case harjoitteina
3.voimankäyttö ja itsepuolustus käytännön harjoitteina.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa
 • ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät
 • toimia vartioinnin tarkoituksenmukaisten työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
 • hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskienhallintaa
 • ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti
 • toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla
 • noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • ottaa huomioon yritysturvallisuuden merkityksen toiminnan jatkuvuuden ja yrittäjän riskin kannalta
 • ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso ”Valmennus vartiointitoimintaan”.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä käytännön saliharjoituksina. Projektityönä laaditaan vartiointisuunnitelma sekä toteutetaan siinä suunniteltu vartijan työskentely case-harjoitteina ja laaditaan niistä tarvittavat raportit.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Jo suoritettujen opintojen materiaaleja käytetään suunnitelmien laadinnassa sekä case harjoitteiden toteuttamisessa.

Case-harjoitukset toteutetaan muutaman opiskelijan ryhmissä. Jokainen opiskelija vuorollaan suunnittelee harjoituksen kulkua opettajan ohjauksessa. Opiskelija harjoittelee vartijan toimintaa käytännön saliharjoitteluna, yksilö ja pari sekä tiimityöskentelynä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa opiskelija suunnittelee projektityön, jossa laaditaan vartiointisuunnitelma. Suunnitelma sisältää asiakaskohteen riskikartoituksia sekä turvallisuussuunnitelmia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Turvallisuusalan yrittäjyys huomioidaan suunnitelmien laadinnassa. Opiskelija ottaa huomioon turvallisuusalan yritystoiminnan erityispiirteet asiakaskohteen suunnittelussa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi