4.2.3 Vartioinnin ja järjestyksenvalvojan perustoiminta 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opintojakson aikana opiskellaan vartijan ja järjestyksenvalvojan työtehtäviin liittyvä lainsäädäntö sekä toimintaan liittyvät tekniset ja taktiset toimintaperiaatteet. Lainsäädäntöön perehdytään teorialuentojen sekä erilaisten käytännön tilanteisiin liittyvien harjoitusten avulla. Toimintaperiaatteita käydään läpi teoriassa sekä käytännön tilanneharjoitusten avulla.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa
 • ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät
 • toimia vartioinnin tarkoituksenmukaisten työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
 • hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskienhallintaa
 • ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti
 • toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla
 • noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • ottaa huomioon yritysturvallisuuden merkityksen toiminnan jatkuvuuden ja yrittäjän riskin kannalta
 • ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Vartijan peruskurssin aloittamisen ehtona on, että vartijan työn perusteet on suoritettu hyväksytysti.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta toteutetaan sisäasiainministeriön määrittämän koulutusmateriaalin mukaisesti. Opetus toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä käytännön saliharjoituksina.

Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta on jaettu seuraaviin opintojaksoihin helpottamaan opetuksen rytmittämistä aihekokonaisuuksiksi.

 • Vartijantyön perusteet ja järjestyksenvalvojan peruskurssi
 • Vartijan peruskurssi
 • Voimankäytön perusteet ja välineet
 • Voimankäytön jatkokoulutus

Vartijan ja järjestyksenvalvojan perustoiminta tutkinnon osan aikana opiskellaan vartijan ja järjestyksenvalvojan työtehtäviin liittyvää lainsäädäntöä sekä opitaan vartijan ja järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvät tekniset ja taktiset toimintaperiaatteet.

Lainsäädäntöön perehdytään teorialuentojen sekä erilaisten käytännön tilanteisiin liittyvien harjoitusten avulla. Toimintaperiaatteita käydään läpi teoriassa sekä käytännön tilanneharjoitusten avulla.

Opiskelija osoittaa hallitsevansa voimankäyttöön liittyvän lainsäädäntöpohjan sekä osaa toimia lainsäädännön mukaisesti vartijan ja järjestyksenvalvojan työssä. Opiskelija osaa toimia työturvallisesti uhkaavissa asiakaspalvelutilanteissa, itsensä ja ympäristön huomioiden. Opiskelija hallitsee perustaidot ammattimaisesta voimankäytöstä.

Vartijan peruskurssin aloittamisen ehtona on, että vartijan työn perusteet on suoritettu hyväksytysti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelijan osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa AHOT-menettelyllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa opiskelija suorittaa sisäasiainministeriön määrittämän vartijan, järjestyksenvalvojan sekä kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa koskevat koulutukset hyväksyttävästi, jotka oikeuttavat työskentelemään vartijan sekä järjestyksenvalvojan työtehtävissä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Turvallisuusalan yrittäjyys huomioidaan opinnoissa. Opiskelija ottaa huomioon turvallisuusalan yritystoiminnan erityispiirteet vartijankurssien sekä järjestyksenvalvojakurssin suorittamisen aikana.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi