4.2.7 Uhkatilanteiden hallinta 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskellaan uhkatilanteiden hallintaan liittyvien lakien ja muiden säädösten perusteet. Opiskelija tunnistaa turvallisuusalan työelämään liittyvät uhkat ja riskit sekä osaa suunnitelma omaa työskentelyään turvallisella tavalla.

Opiskelija hallitsee itsepuolustuksen ja voimankäytön niin, että pystyy toimimaan uhkatilanteissa ja niiden torjunnassa hyväksyttävästi ja kokonaisarviointiin perustuen puolustettavalla tavalla.

Opiskelija tuntee uhkatilanteiden henkiset ja fyysiset vaikutukset
ja stressireaktioiden vaikutuksen toimintakykyyn. Hänellä on myös valmiudet väkivalta- tai onnettomuustilanteen välittömään jälkihoitoon/jälkihoidon käynnistämiseen sekä uhrien ja itsensä että ulkopuolisten turvallisuuden kannalta järkevästi.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • uhkatilanteiden hallintaan liittyvien lakien ja muiden säädösten perusteet
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti
 • tunnistaa työtehtäväänsä liittyviä uhkia
 • suunnitella työtehtävänsä tilanteeseen liittyvien uhkien perusteella
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toimintansa oikein
 • varautua ja toimia erilaisissa erityis- ja hätätilanteissa
 • toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa ja noudattaa näiden antamia ohjeita ja määräyksiä
 • käyttää voimankäyttövälineitä niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa koulutuksen mukaisesti
 • ottaa huomioon päihteiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen kohdehenkilön toiminnassa
 • ottaa huomioon stressireaktioiden vaikutuksen omassa ja kohdehenkilön toiminnassa
 • hakea apua työtehtävässä koettuun traumaattiseen kokemukseen
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä käytännön saliharjoituksina. Uhkatilanteiden hallinta on jaettu seuraaviin aihekokonaisuuksiin:

Uhkatilanteiden hallintaan liittyvien lakien ja säädösten perusteet
Uhkatilanteiden tunnistaminen sekä niihin liittyvä työskentelyn suunnittelu
Uhkatilanteisiin liittyvä voimankäytön perusteet ja välineet
Uhkatilanteissa vaikuttavat stressi- ja kriisireaktiot sekä niiden jälkihoito.

Uhkatilanteiden hallinta opintojakson aikana opiskellaan turvallisuusalan työtehtäviin liittyvää lainsäädäntöä sekä opitaan uhkatilanteiden tunnistamiseen ja suunnitteluun liittyvät tekniset ja taktiset toimintaperiaatteet.

Lainsäädäntöön perehdytään teorialuentojen sekä erilaisten käytännön tilanteisiin liittyvien harjoitusten avulla. Toimintaperiaatteita käydään läpi teoriassa sekä käytännön tilanneharjoitusten avulla.

Opiskelija osoittaa hallitsevansa voimankäyttöön liittyvän lainsäädäntöpohjan sekä osaa toimia lainsäädännön mukaisesti turvallisuusalan työtehtävissä. Opiskelija osaa toimia työturvallisesti uhkaavissa asiakaspalvelutilanteissa, itsensä ja ympäristön huomioiden. Opiskelija hallitsee perustaidot ammattimaisesta voimankäytöstä.

Opiskelija tuntee uhkatilanteiden henkiset ja fyysiset vaikutukset ja stressireaktioiden vaikutuksen toimintakykyyn. Opiskelijalla on valmiudet väkivalta- tai onnettomuustilanteen välittömään jälkihoitoon/jälkihoidon käynnistämiseen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelijan osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa AHOT-menettelyllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Kulttuurien tuntemus ja psykologia
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Turvallisuusalan yrittäjyys huomioidaan opinnoissa. Opiskelija ottaa huomioon turvallisuusalan yritystoiminnan erityispiirteet uhkatilanteiden hallinnan suorittamisen aikana.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi