5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan teknisen suunnittelun alaan liittyviä kulttuuriin tuntemukseen, taiteeseen ja kulttuuriin, etiikkaan sekä ympäristöosaamiseen liittyviä taitoja.

Tässä tutkinnon osassa opiskelija voi halutessaan opiskella viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen, matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen tai yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyviä taitoja.

Tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy 7 osaamispisteen edestä sosiaalista ja kulttuurista osaamista.

Osaamistavoitteet 5.4.1 Kulttuurien tuntemus

Osaamistavoitteet 2 osp

Opiskelija

 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua
 • osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla
 • osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan
 • osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alallaan

5.4.2 Taide ja kulttuuri

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja hyödyntää niitä
 • osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin)
 • osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.

5.4.3 Etiikka

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • pohtii arvojen, normien ja katsomusten merkitystä omassa elämässään ja ihmisten välisissä suhteissa
 • osaa arvioida ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vaikutuksia oman alan kannalta
 • tunnistaa eettisiä tilanteita ja osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
 • osaa tunnistaa omien ja toisten arvojen merkitystä työtilanteissa sekä osaa ratkaista oman alan työ-
  elämän arvo- ja normiristiriitoja

5.4.4 Ympäristöosaaminen

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren
 • osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä
 • osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet omalla alallaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen Tutkinnon osan opinnot opiskellaan kahden ensimmäisen vuoden aikana.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen tutkinnon osan opinnot suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa, vierailuilla näyttelyihin, museoihin tai muihin teknisen suunnittelun alaan liittyviin kohteisiin.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osa-alueita osittain tai kokonaan verkko-opintoina.

Tutkinnon osan voi suorittaa osittain työssäoppimiseen integroituna.

Tutkinnon osan osa-alueita voi suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyvissä projekteissa.

Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opointoihin
Turvallisuusalan toiminta 45 osp

Turvajärjestelmien käyttö 15 osp

Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp

Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.4.1 Kulttuurien tuntemus

5.4.2 Taide ja kulttuuri

5.4.3 Etiikka

5.4.4 Ympäristöosaaminen

5.4.5 Tutkinnon osan arviointi