5.4.5 Tutkinnon osan arviointi

SOSIAALISEN JA KULTTUURISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1-3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Jos valinnaisista opinnoista on laadittu Stadin ammattiopistossa tutkinnon perusteista poikkeavia valinnaisia opintoja, osaamisen arviointi perustuu näihin osa-alueisiin laadittuihin arviointitaulukoihin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osa-alueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osa-alueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan. Kokonaisuus voi rakentua tuntitehtävistä, suullisista harjoituksista, portfolioprojekteista, oppilaiden valmistamista esitelmistä, verkkotyöskentelystä jne. opettajan valintojen mukaan.

Kokonaisarvioinnista päättävät eri osa-alueiden opettajat yhdessä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan kokoaman ja esittelemän portfolion perusteella.

Opiskelijan osaamista voidaan tunnustaa seuraavilla lukio-opinnoilla:

Kulttuurien tuntemus
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaa tavoitteiltaan Kulttuurien tuntemus -osa-alueen osaamistavoitteita.

Taide ja kulttuuri, 3 osp
Osaamisen tunnustamisessa seuraavista lukion kursseista Minä, kuva ja kulttuuri (KU1), Ympäristö, paikka ja tila (KU2), Musiikki ja minä (MU1) ja Moniääninen Suomi (MU2), yhteensä kaksi kurssia vastaavat tavoitteiltaan Taide ja kulttuuri -osa-alueen osaamistavoitteita.

Etiikka, 3 osp
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) ja jokin seuraavista (a-c) kokonaisuuksista
a) Uskonnon luonne ja merkitys (UE1), Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) ja Ihmisen elämä ja etiikka (UE3), tai
b) Ortodoksinen maailma (UO1), Uskonoppi ja etiikka (UO2) ja Raamattutieto (UO3) tai
c) Hyvä elämä (ET1), Maailmankuva (ET2) ja Yksilö ja yhteisö (ET3)
vastaavat tavoitteiltaan Etiikka-osa-alueen osaamistavoitteita.

Psykologia, 3 osp
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) vastaa tavoitteiltaan yhden osaamispisteen (1 osp) laajuista osaa Psykologia-osa-alueen tavoitteista. Jos opiskelija on suorittanut edellisen lisäksi Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2), Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) ja Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5), ne yhdessä vastaavat tavoitteiltaan koko Psykologia-osa-alueen tavoitteita.

Ympäristöosaaminen, 1 osp
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Ympäristöekologia (BI3) vastaa tavoitteiltaan Ympäristöosaaminenosa-alueen osaamistavoitteita 1 osaamispisteen verran.

Muuta tietoa