4.2.5 Kiinteistötekninen toiminta 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija työskentelee turvallisuusalalla kiin-teistöteknisissä työtehtävissä. Hän toimii lainsäädännön ja oh-jeiden mukaan sekä osaa suunnitella työnsä tarkoituksenmukai-sesti.

Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti, palveluhenkisesti ja vastuul-lisesti

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan
 • kiinteistön huollon ja ylläpidon merkityksen
 • kiinteistö- ja rakennustekniikkaan liittyvien toimintaperiaat-teet ja tunnistaa niiden yleisimmät
  toimintahäiriöt ja niiden aiheuttajat
 • katkaista häiriö- tai muussa erityistilanteessa sähkön, porras-automatiikan, ilmastoinnin, vedentulon ja yleensä vaaraa ja vahinkoa aiheuttavat laitteet tarvittaessa
 • käyttää kiinteistötekniikkaan liittyviä laitteita niiden peruskäy-tön osalta
 • tulkita kiinteistöön liittyviä kuvia ja kaavioita
 • ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen hallinnan vaatimukset
 • toimia kiinteistöstä tulleiden hälytyksen vaatimalla tavalla
 • arvioida korjaustarpeita ja työn kiireellisyyksiä
 • toimia yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa
 • toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • ottaa huomioon lain määrittelemät rajat itse/alan ammattilaisen tehtävien töiden ja asennusten suhteen
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla kiinteistöteknisissä työtehtävissä työskentelemällä. Opettaja ohjaa opiskelijoita itse-näiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi