Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

TTURVATARKASTUSTOIMINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimispaikan ha-keminen Opiskelija etsii alan työssäoppimispaikkaa oman ja opettajan verkoston avulla.
Työskentely turvatarkas-tustehtävissä Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan yrityksen toiminta-tapaan ja työtehtäviin.

Opiskelija syventää taitojaan työssäoppimispaikalla turvatar-kastustehtävissä toimien. Työssään hän noudattaa lainsäädän-töä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja oh-jeita.

Työssään opiskelija huolehtii tietoturvallisuudesta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työyhteisön sovittuja sääntöjä ja ohjeita. Opiskelija huolehtii työkyvystään ja ottaa huomioon yrityksen toimintatavat, kulttuurin ja organisaa-tiorakenteen.

Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa kes-kustellen asioista käyttäen alan ammattitermejä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Työssäoppimispaikalla aloituspalaverissa opettaja esittää työssäoppimisen tavoitteet ja työpaikkaohjaaja sisällön yri-tyksen työtilanteen mukaan. Opettaja kertoo näytöstä ja sen merkityksen jakson arvioinnissa.

Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työpaikan sääntöihin, toimitapoihin ja organisaatiorakenteeseen. Opetta-ja ohjaa opiskelijaa asioiden selvittämisessä sekä olemaan aktiivinen ja oma-aloitteinen.

Opiskelija toimii osana työyhteisöä, keskustellen jatkuvasti töiden edistymisestä ja työn jäljestä työpaikkaohjaajan ja muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee tekemiään töitä ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuiko työ saatujen ohjei-den ja vaatimusten mukaisesti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat rakentavaa palautetta.

Muuta tietoa