Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

UHKATILANTEIDEN HALLINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Uhkatilanteiden hallintaan liittyvien lakien ja säädösten perusteet Opiskelija perehtyy ja osaa soveltaa turvallisuusalaan vaikuttavaa lainsäädäntöä sekä toimivaltuuksia. Opiskelija osoittaa hallitsevansa voimankäyttöön liittyvän lainsäädäntöpohjan sekä osaa toimia lainsäädännön mukaisesti turvallisuusalan työtehtävissä.
Uhkatilanteiden tunnistaminen sekä niihin liittyvä työskentelyn suunnittelu Opiskelija opiskelee ja harjoittelee uhkatilanteiden tunnistamiseen liittyviä tilanteita. Opiskelija ymmärtää oman työn suunnittelun tärkeyden uhkatilanteiden hallinnassa sekä osaa soveltaa sitä turvalliseen työskentelyyn.

Opiskelija oppii tuntemaan erilaisten ympäristöjen vaikutuksen toiminnan luonteeseen sekä tilanteen että lainsäädännön kannalta.

Opiskelija hallitsee turvallisen työskentelyn periaatteet sekä viranomaisyhteistyön. Opiskelija hallitsee kirjallisen raportoinnin ja osaa turvata ja edistää poliisitutkintaa.

Uhkatilanteisiin liittyvä voimankäytön perusteet ja välineet Opiskelija harjoittelee toimimaan poikkeustilanteissa voimankäyttöä ja hätävarjelua säätelevän lainsäädännön mukaisesti turvallisuusalan työskentelyssä.

Opiskelija oppii toimimaan työturvallisesti uhkaavissa asiakaspalvelutilanteissa, itsensä ja ympäristön huomioiden. Opiskelija hallitsee perustaidot ammattimaisesta voimankäytöstä sekä osaa soveltaa aseettoman itsesuojelun periaatteet ja voimankäyttövälineiden käytön periaatteet.

Opiskelija hallitsee itsepuolustuksen ja voimankäytön niin, että pystyy toimimaan uhkatilanteissa ja niiden torjunnassa hyväksyttävästi ja kokonaisarviointiin perustuen puolustettavalla tavalla.

Uhkatilanteissa vaikuttavat stressi- ja kriisireaktiot sekä niiden jälkihoito Opiskelija tuntee uhkatilanteiden henkisten ja fyysisten vaikutusten sekä stressireaktioiden vaikutukset toimintakykyyn.

Opiskelija käsittää valmiudet väkivalta- tai onnettomuustilanteen välittömään jälkihoitoon ja jälkihoidon
käynnistämiseen sekä uhrien ja itsensä että ulkopuolisten turvallisuuden kannalta toimivasti.

Opiskelija ymmärtää hyvän fyysisen ja henkisen kunnon sekä terveyden merkityksen ja osaa soveltaa niitä turvallisuusalan
työtehtävissä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Opettaja ohjaa uhkatilanteisiin liittyvien työmenetelmien hallintaa ja oman työn suunnittelua uhkien tunnistamisen kautta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa uhkatilanteiden henkisten ja fyysisten vaikutusten ja stressireaktioiden vaikutusten tunnistamisessa sekä valmiuksissa väkivalta- tai onnettomuustilanteiden välittömään jälkihoitoon.

Opettaja ohjaa voimankäytön perustana olevan tiedon sekä taidon hallintaa, erilaisina käytännön harjoitteina yksilösuoritteina ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten uhkatilanteiden hallintaan liittyvien oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa