Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot 
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo arkielämässä ja turvallisuusalan perustehtävissä vastaan tulevia, esimerkiksi turvallisuussuunnitteluun ja työtunteihin liittyviä laskutoimituksia. Opiskelija laskee esim. tarvittavien järjestysmiesten määrää suhteutettuna tapahtuman osallistujamäärään.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa arkielämän ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Opiskelija laskee palkkoihin, alennuksiin ja veroihin liittyviä prosenttilaskuja.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja turvallisuusalalla Opiskelija harjoittelee turvallisuusalalla tarvittavia mittayksiköitä, kuten ampeeri, voltti ja pituusmitat. Opiskelija harjoittelee kerrannaisyksiköitä ja yksikkömuunnoksia näiden välillä. Opiskelija ottaa selvää turva-alalle tyypillisistä mitta-arvoista, kuten sähkölamauttimessa käytettävistä jännitteistä ja pohjapiirrosten yhteydestä reaalimaailman mittasuhteisiin.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, viivoitin, harppi Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten eri kerrannaisyksiköillä esitettyjä tuloksia ja kuvaajia. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaa.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä 
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija mittaa ja laskee erilaisia pinta-aloja ja tilavuuksia, esimerkiksi kaapelien poikkipinta-aloja ja turva-alueiden geometriaan liittyviä laskuja.
Geometrian soveltaminen teknisessä suunnittelussa Opiskelija mittaa ja laskee kulmia ja suorakulmaisen kolmion sivujen pituuksia soveltaen tätä esimerkiksi vartiointikohteiden halkaisijan laskemiseen ja yleisesti etäisyyksien kartoittamiseen.
Apuvälineiden, kuten työntömitan, viivoittimen ja harpin käyttäminen Opiskelija mittaa ja laskee alaan liittyviä tehtäviä esimerkiksi karttoja ja kaaviokuvia tulkitsemalla ja yhdistää ne tosimaailmassa tavattaviin etäisyyksiin.
Erilaisten matemaattisten menetelmien käyttö ja
tulosten oikeellisuuden ja suuruusluokan järkevä arviointi
Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla niitä yleisiin arvoihin sekä tekemällä tarkistuslaskelmia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa ja tekemään havaintoja. Opettaja ohjaa opiskelijoita matemaattisten menetelmien käytössä. Opettaja auttaa opiskelijaa arvioimaan laskelmien realistisuutta.

Opettaja antaa opiskelijalle palautetta hänen edistymisestään sekä ohjaa ja kannustaa opiskelijaa itsearviointiin.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
matematiikka, pakollinen, 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia ongelmanratkaisutaitoja arki- ja työelämän tilanteisiin sovellettuna: pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, kustannuksiin ja turvallisuussuunnitteluun liittyvät laskut, yksikkömuunnokset ja prosenttilaskujen soveltaminen esimerkiksi tuloveroihin.

Muuta tietoa Toteutetaan 1. vuonna