Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka 
Turvallisuusalaan liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija tekee havaintoja, mittauksia ja laskutehtäviä sekä etsii tietoa turvallisuusalaan liittyvistä fysiikan ilmiöistä. Tällaisia ilmiöitä ja asioita ovat dynamiikka, sähkömagnetismi ja säteilyn perusteet.

 

Opiskelija dokumentoi ja analysoi havaintojaan ja mittauksiaan.

Työelämän kemia 
Turvallisuusalassa käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelija perehtyy aineiden rakenteeseen ja perusominaisuuksiin, sekä aineiden välisiin reaktioihin. Opiskelija soveltaa tietojaan työympäristössä käytettäviin kemikaaleihin, kuten pippurisumutteet ja muut konfliktitilanteissa käytettävät kemikaalit.
Turvallisuusalaan liittyvät kemian ilmiöt

 

Turvallisuusalaan liittyvien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen

Opiskelija etsii tietoa turvallisuustekniikan kannalta keskeisistä kemiallisista ilmiöistä kuten korroosiosta ja kaasun leviämisestä ja tekee näihin liittyviä käytännön kokeita.

 

Opiskelija noudattaa kemiallisen turvallisuuden periaatteita. Opiskelija tunnistaa kemiallisten aineiden GHS-varoitusmerkit. Opiskelija osaa hakea verkosta käyttöturvallisuustiedotteen ja sen mukaisesti säilyttää, käyttää ja hävittää kemiallisia aineita ympäristön huomioiden.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa mekaniikan, sähkömagnetismin, säteilyn ja aineen rakenteen perusteet. Opettaja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan turvallisuusalan työtehtävissä.

 

Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

 

Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa turvallisuusalaan liittyvistä kemian ilmiöistä ja kemian peruskäsitteistä. Opettaja ohjaa opiskelijaa kemiallisten aineiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn, sekä tähän liittyen käyttöturvallisuustiedotteiden hakemiseen ja niiden tulkintaan.

 

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa mekaniikkaan, sähkömagnetismiin, säteilyyn ja aineen rakenteeseen liittyviä lainalaisuuksia turvallisuusalan sovelluksissa, esimerkiksi turvallisuustekniikan asennuksessa.

 

Opettaja arvioi opiskelijan ymmärrystä kemian perusasioista, alkuaineista ja kemiallisista reaktioista. Opettaja arvioi opiskelijan kykyä käsitellä kemikaaleja säännösten mukaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti sekä opiskelijan kysyä tulkita kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa