4.2.11 Arvokuljetustehtävissä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija toimii arvokuljetustehtävissä alan yrityksissä. Hän toimii lainsäädännön ja ohjeiden mukaan sekä osaa suunnitella työnsä tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelija toimii arvokuljetustehtävissä asiakaslähtöisesti, palve-luhenkisesti ja vastuullisesti

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • toimia arvokuljetustehtävissä
  • toimia tehtäviin liittyvän lainsäädännön, muiden ohjeiden sekä arvokuljetusten vartioinnin ja suojaamisen periaatteiden mukai-sesti ja osaa soveltaa niitä käytännön työtehtävissä sekä toimia lainmukaisesti
  • suunnitella ja toteuttaa arvokuljetuksen teknisesti tarkoituk-senmukaisesti ja kartoittaa arvokuljetuksiin liittyviä riskejä
  • osaa käyttää oikein työssä tarvittavia välineitä ja huolehtii nii-den kunnosta
  • toimii asiakaslähtöisesti, palveluhenkisesti, itseohjautuvasti, taloudellisesti ja vastuullisesti sekä yksin että ryhmässä noudat-taen työturvallisuutta
  • osaa perustella tekemänsä ratkaisut
  • toimii ammattialan yleisten eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee olla täysi-ikäinen ja hänellä on oltava vähintään B-ajokortti
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla arvokuljetusyrityk-sessä. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi