Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, PAKOLLISET (5 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot
Turvallisuusalan luku- ja opiskelustrategiat

Opiskelija hakee tietoa eri lähteistä ja käyttää tietoa. Opiskelija hyödyntää luku- ja oppimisstrategioita ja laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan lukemalla ja työstämällä turvallisuusalan tekstejä.
Tiedonhankinta

Tekijänoikeudet

Opiskelija etsii tietoa eri lähteistä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja tekee suullisen esityksen ammatillisesta aiheesta (esim. esittelee alan yrityksen) esitysgrafiikkaa käyttäen. Opiskelija kirjoittaa esim. ohjeen tai työselostuksen.
Oikeakielisyys Opiskelija tekee oikeakielisyystehtäviä ja muistiinpanoja. Opiskelija käyttää suomen kieltä perussääntöjen mukaan.
Oman kielitaidon arviointi Opiskelija arvioi ja kehittää kielitaitoaan arvioimalla itseään suomen kielen käytttäjänä.
Työelämän viestintä ja vuorovaikutus
Turvallisuusalan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Vakioasettelu

Opiskelija viestii ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja laatii turvallisuusalaan liittyviä kirjallisia töitä. Hän harjoittelee ammatillisia viestintä- ja vuorovaikutustilanteita (esim. kokous-, neuvottelu, keskustelu ja puhelinkeskustelu). Opiskelija harjoittelee erilaisia asiakaspalvelutilanteita kirjallisesti ja suullisesti

Opiskelija kirjoittaa vakioasettelumallin turvallisuusalan asiakirjoja (esim. tilaus, tarjouspyyntö, tarjous, alan sopimukset, raportti, pöytäkirja).

Media ja kulttuuri (1 osp)
Turvallisuusalan mediataidot ja verkkoviestintä sekä lähdekriittisyys Opiskelija hyödyntää mediaa kriittisesti. Hän tutustuu esim. ammattilehtiin ja digitaalisiin lähteisiin esittelemällä kirjallisesti tai suullisesti jonkin alan julkaisun.
Teksti- ja tekstilajiosaaminen
Opiskelija ymmärtää lakitekstin ominaisuudet. Hän hallitsee tekijänoikeuden. Opiskelija harjoittelee lähdeviitteiden merkitsemistä ja lähdeluettelon laatimista kirjallisiin töihinsä.

 

Opiskelija ymmärtää ja tulkitsee erilaisia tekstilajeja, esim. tutustumalla eri tyylilajeihin (asiatyyli, fiktio yms).

Kulttuuriosaaminen Opiskelija lisää tietoisuuttaan suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin merkityksestä. Opiskelija tutustuu kulttuurin eri osa-alueisiin, esimerkiksi kirjallisuuteen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opiskelija pitää esityksen valitsemastaan työvälineestä, materiaalista tai muusta ammatillisesta aiheesta antaen ja saaden vertaispalautetta ja -arviointia muilta ryhmän jäseniltä. Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa turvallisuusalasta lähiopetustunneilla verkkoavusteisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten erilaiset raportit, referaatti, miellekartta, työselostus ja ohje. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tilauksia ja tarjouksia.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa