Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti 
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija opiskelee turvallisuusalan ammattisanastoa, kuten työ- ja voimankäyttövälineitä. Opiskelija kertoo itsestään, opiskeluistaan ja työtehtävistään englannin kielellä. Opiskelija tutustuu englanninkieliseen työturvallisuussanastoon esimerkiksi kylttien ja sääntöjen avulla. Opiskelija harjoittelee työelämässä tarvittavia kielenkäyttötilanteita ja asiakaspalvelua kuten neuvomista, kysymistä, opastamista ja käskemistä.
Omaan alaan liittyvien tekstien ja ohjeiden ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija laajentaa turvallisuusalan ammattisanastoaan tekemällä suullisia ja kirjallisia harjoituksia sekä laatimalla englanninkielisen ansioluettelon. Opiskelija lukee englanninkielisiä teknisten turvavälineiden käyttöohjeita ja toimii ohjeiden mukaan. Opiskelija lähettää englanninkielisen sähköpostin.
Tiedon hankkiminen Opiskelija hakee tietoa esimerkiksi turvallisuusalan työtehtävistä, menetelmistä ja teknisistä turvavälineistä mm. sähköisistä tietolähteistä. Opiskelija tutustuu turvallisuusalan julkaisuihin ja etsii niistä tietoa. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja opiskelunsa tukena.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija lisää tietoisuuttaan englannin kielen ja kulttuurin merkityksestä monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä harjoittelemalla englannin kielelle ominaisia kohteliaisuusfraaseja, mielipiteenilmaisua ja tutustumalla englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa englannin kielen rakenteita ja vahvistaa niitä.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.
Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi englanninkielisen ansioluettelon.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.
Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa englannin kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Muuta tietoa Englannin kielen pakolliset opinnot suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.