4.2.2 Turvatekninen toiminta 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy turvallisuusjärjestelmien asentamiseen ja ohjelmointiin siten, että hän kykenee asentamaan, ohjelmoimaan ja hallitsemaan turvallisuusjärjestelmiä kokonaisuuksina.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät
 • selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan
 • suunnitella omaa työtään huomioiden kohteiden turvallisuustekniset laitteistovaatimukset
 • ottaa huomioon turvajärjestelmien suunnittelun ja asennusten perusteet
 • ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen vaatimukset
 • lukea ja tulkita erilaisiin turvallisuusteknisiin laitteistoihin liittyviä karttoja, piirrosmerkkejä ja ohjeita
 • toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • hankkia tietoa erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä
 • ottaa huomioon eri sidosryhmät turvallisuusteknisessä hankkeessa
 • kartoittaa järjestelmistä aiheutuvat kustannukset
 • opastaa laitteistovalinnoissa
 • opastaa turvallisuustekniikan oikeassa käytössä
 • toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla
 • ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita turvallisuusjärjestelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä asennusharjoituksina. Projektityönä laaditaan asennussuunnitelma, toteutetaan suunniteltu asennustyö ja laaditaan siitä luovutuspöytäkirja.

Projektityöhön integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Ympäristöosaamisen osaamistavoitteet.

Asennusharjoitukset toteutetaan parityöskentelynä tai muutaman opiskelijan ryhmissä. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmänvetäjänä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp. jossa syvennetään käytännön osaamista.
Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan oppisopimuskoulutuksena. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Ympäristöosaaminen 3 osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään projektitöinä turvajärjestelmien asennuksia, joihin kuuluu kaapelointia, asennus- ja ohjelmointityötä. Projektityöhön integroidaan Ympäristöosaamisen osaamistavoitteet.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen ja raportoiminen tilanteen vaatimalla tavalla

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja sisäistää yrittäjyyden ja se näkyy työsuorituksessa kustannustehokkuutena.
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ymmärtää yrittäjyyden ja markkinoinnin merkityksen yrityksen toiminnassa

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen sekä tyytyväisten asiakkaiden arvon yrityksen toiminnan keskeisenä menestystekijänä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi