Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKO-KONAISUUTEEN:

VARTIOINTITOIMINNAN PERUSTAIDOT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Vartiointitoimintaan liittyvä työmenetelmien hallinta Opiskelija perehtyy vartijan toimintaan sekä oppii toimimaan siinä tarvittavien työmenetelmien sekä vartioimismuotojen mukaisesti.

Opiskelija osaa huomioida vartijan työskentelyssä oman sekä asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat.Opiskelija oppii vartijan toimintaa erilaisissa asiakaspalvelu- sekä häiriötilanteissa.

Vartiointitoiminnan perustana oleva tiedon hallinta Opiskelija perehtyy ja osaa soveltaa turvallisuusalaan vaikuttavaa lainsäädäntöä sekä toimivaltuuksia.

Opiskelija opiskelee vartiointitoimintaa osana asiakaskohteen uhkien- ja riskienhallintaa sekä ymmärtää yritysturvallisuuden merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Opiskelija suunnittelee vartiointitoimintaan liittyvät ohjeet ja määräykset sekä ymmärtää vartioimisliiketoimintaan liittyvät edellytykset ja perusteet.

Opiskelija suunnittelee vartiointityötä ja osaa soveltaa niitä asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti

Voimankäyttö ja itsepuolustus Opiskelija harjoittelee vartijan toimintaa voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Opettaja ohjaa vartiointitoimintaan liittyvien työmenetelmien hallintaa sekä ohjaa vartijan työskentelyä erilaisina case-harjoitteina.

Opettaja ohjaa vartiointitoiminnan perustana olevan tiedon hallintaa sekä ohjaa erilaisten suunnitelmien sekä niihin liittyvien analyysien ja kartoitusten laatimista.

Opiskelija esittelee laatimansa vartiointisuunnitelman opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

VARTIOINTITOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammattitaito ja taloudellisuus Opiskelija omaksuu koulussa opitun tiedon ja syventää sen aidoissa työkohteissa toimimalla ammattitaidon edellyttämälle tasolle.

Opiskelija omaksuu sujuvan työn tekemiseen joka johtaa työn kokonaistaloudelliseen suorittamiseen.

Työelämän pelisäännöt Opiskelija omaksuu työelämän pelisäännöt ja noudattaa niitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat opiskelijaa koko työssäoppimisen ajan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja käy tarvittaessa työssäoppimispaikalla.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.
Opettaja ja työpaikkaohjaaja tapaavat tarvittaessa, mutta viimeistään palautekeskustelussa jossa on myös opiskelija läsnä.

Muuta tietoa