4.2.9 Turvajärjestelmien käyttö 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija opettelee käyttämään erilaisia turvallisuusjärjestelmiä. Opiskelija opettelee laatimaan tarvittavat käyttöohjeet yleisimpiin turvajärjestelmiin. Työskennellessään opiskelija opettelee laatimaan ja tulkitsemaan turvajärjestelmien toteutusdokumentteja.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
  • hahmottaa erilaisten turvajärjestelmien kokonaisuuksia
  • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • käyttää erilaisia turvajärjestelmiä
  • toteuttaa palvelua viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla
  • opastaa asiakaskohteessa käyttäjiä turvajärjestelmien oikeaan käyttöön
  • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa pari- tai ryhmätyöskentelynä muutaman opiskelijan ryhmissä. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmänvetäjänä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan oppisopimuskoulutuksella. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Ammattienglanti , äidinkieli
Muuta tietoa Tutkinnon osassa harjoitellaan esiintymistä mm. oma harjoitustyö, josta esitellään laitteistojen toimintaa ja annetaan asiakkaan (äidinkielenopettajalle) edustajalle käytönopastus.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen sekä tyytyväisten asiakkaiden arvon yrityksen toiminnan keskeisenä menestystekijänä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi