Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TILATURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija opettelee käyttämään erilaisia tilaturvallisuusjärjestelmiä. Opiskelija opettelee laatimaan tarvittavat asiakaslähtöiset käyttöohjeet yleisimpiin turvajärjestelmiin ja antamaan niihin tarvittavan käyttöopastuksen.

Työskennellessään opiskelija perehtyy tilaturvallisuusjärjestelmien dokumentointiin tulkitsemalla ja laatimalla dokumentteja siten, että hän kykenee jatkossa tuottamaan itse vastaavaa dokumentaatiota.

Tilaturvallisuusjärjestelmien dokumentointi Opiskelija perehtyy tilaturvallisuusjärjestelmien dokumentointiin tulkitsemalla ja laatimalla dokumentteja.
Rikosilmoitinlaitteet Opiskelija käyttää erilaisia rikosilmoitinjärjestelmiä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä tutustuen niiden ominaisuuksiin.
Kulunvalvonta Opiskelija käyttää erilaisia kulunvalvontajärjestelmiä ja oppii toimimaan erilaisten toimintaympäristöjen kanssa asiakaspalvelutehtävissä ja tutustuu niiden ominaisuuksiin.
Kameravalvonta Opiskelija käyttää erilaisia kameravalvontajärjestelmiä sekä hakee tallenteista tapahtumia erilaisten kriteerien avulla.
Opiskelija ymmärtää kameravalvonnan laillisuuden rajat ja noudattaa niitä.
Langattomat laitteet ja – järjestelmät Opiskelija käyttää erilaisia langattomia järjestelmiä ja järjestelmien osia. Opiskelija ymmärtää valintaperusteet milloin langattomia järjestelmiä ja järjestelmien osia on perusteltua käyttää.
Sähkötyöturvallisuus Opiskelija tietää maallikolle sallitut sähkötyöt ja kykenee tekemään niitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten turvallisuusjärjestelmien rakennetta ja käyttöä, perustasolla. Kaikkien turvallisuusjärjestelmien käyttöä ja käytönopastusta harjoitellaan käytännössä, sekä opettaja teettää erilaisia tuntitehtäviä järjestelmiin liittyen.

Opettaja ohjaa dokumenttien tulkintaa ja laadintaa, sekä eri järjestelmien käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa dokumentit opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta dokumenttien tarkentamiseen ja oikeaan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa

HENKILÖ- JA PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy erilaisiin henkilö- ja paloturvallisuusjärjestelmiin perustasolla. Opiskelija syventyy tarvittaviin työvälineiden ja –menetelmien käyttöön siten, että hän kykenee antamaan järjestelmiin tarvittavan käyttöopastuksen loppukäyttäjälle.

Opiskelija perehtyy henkilö- ja paloturvallisuusjärjestelmien dokumentointiin tulkitsemalla ja laatimalla dokumentteja.

Paloautomatiikka Opiskelija tutustuu järjestelmien viranomaismääräyksiin, hyväksyntöihin, ohjauksiin, ja automaattisen palonsulkuoven käyttöön.

Opiskelija ymmärtää palo-ovien toiminnan tärkeyden palotilanteessa ja tunnistaa työkohteissa laitteiden ohjaukset.

Savunpoistojärjestelmät Opiskelija tutustuu eri savunpoistojärjestelmiin ja niiden käyttökohteisiin, perustasolla. Opiskelija sisäistää savunpoistojärjestelmien käytön, sekä järjestelmiin liittyvät lait ja määräykset. Lisäksi opiskelija tunnistaa savunpoistojärjestelmien eri komponentit.
Palovaroitinjärjestelmät Opiskelija tutustuu palovaroitinjärjestelmiin ja niiden käyttökohteisiin, perustasolla. Opiskelija sisäistää palovaroitinjärjestelmien käytön, sekä järjestelmiin liittyvät lait ja määräykset. Lisäksi opiskelija tunnistaa palovaroitinjärjestelmien eri komponentit.
Lukitusjärjestelmät Opiskelija tutustuu eri lukkotyyppeihin, lukitusjärjestelmiin ja niiden käyttämiseen eri kohteissa.
Opiskelija tutustuu eri lukkotyyppien valintakriteereihin.
Opiskelija tutustuu kaapelointiin ja lukituksen käyttökohteisiin sekä ohjauksiin.
Talotekniikan perusteet Opiskelija tutustuu talotekniikan rakenteeseen ja mitä järjestelmiä keskus voi ohjata.

Opiskelija hahmottaa myös kuinka toimitaan erilaisissa vikatilanteissa.

Henkilöturvallisuusjärjestelmät Opiskelija tutustuu henkilöturvallisuusjärjestelmiin ja niiden käyttökohteisiin, perustasolla. Opiskelija sisäistää henkilöturvallisuusjärjestelmien käytön, sekä järjestelmiin liittyvät asetukset ja määräykset. Lisäksi opiskelija tunnistaa henkilöturvallisuusjärjestelmien eri komponentit.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten turvallisuusjärjestelmien rakennetta ja käyttöä, perustasolla. Kaikkien turvallisuusjärjestelmien käyttöä ja käytönopastusta harjoitellaan käytännössä, sekä opettaja teettää erilaisia tuntitehtäviä järjestelmiin liittyen.

Opettaja ohjaa dokumenttien tulkintaa ja laadintaa, sekä eri järjestelmien käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa dokumentit opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta dokumenttien tarkentamiseen ja oikeaan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa