Tutkinnon osan arviointi

TURVAJÄRJESTELMIEN KÄYTÖN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla turvallisuustekniikan suunnitteluun, käyttöön ja opastukseen aidonkaltaisissa työkohteissa. Esimerkiksi oppilaitoksessa opiskelija voi antaa käytönopastuksen tilaturvallisuusjärjestelmästä.
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Mikäli opiskelija on työskennellyt aikaisemmin turvallisuusjärjestelmien parissa, hän voi hakea ohjaavalta opettajalta AHOT-hyväksyntää työtodistuksiin vedoten.
Muuta tietoa