Valinnaiset osaamistavoitteet

YHTEISKUNTATAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Yhteiskuntataidot, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Euroopassa, 1 osp
Yhteiskunnalliset vaikuttamismahdollisuudet ja päätöksenteko Euroopan unionista Opiskelija syventää tietämystään Euroopan unionista, kuten sen toiminnasta, toimielimistä ja päätöksenteosta. Opiskelija selvittää mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon Euroopan unionissa.
Taloustieto, 2 osp
Yhteiskunnan ja talouselämän vaikutus omalla alalla Opiskelija kuvaa oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden. Opiskelija selvittää, miten taloudellinen tilanne heijastuu oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen. Opiskelija seuraa ja arvioi talouslehtien ja alaan liittyvien lehtien uutisointia kriittisesti.
Yhteiskunnallisen keskustelun ja taloutta koskevan uutisoinnin seuraaminen Opiskelija selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja sen keskeisimmät toimijat. Opiskelija seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointi ja arvioi kansantalouteen vaikuttavia tekijöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa Euroopan unionista ja kansantaloudesta. Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään yhteiskunnan ja talouselämän vaikutuksen omalle alalle sekä oman alan vaikutukset yhteiskuntaan. Opettaja ohjaa opiskelijaa perustelemaan mielipiteitään asiatiedon avulla ja arvioimaan kriittisesti löytämäänsä tietoa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan laatimat kirjallisten ja suullisten tuotosten avulla opiskelijan osaamista koskien yhteiskunnallista vaikuttamista, taloudellista tilannetta ja näiden merkitystä omalla alalla.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa

PopUp-projekti   (3 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yhteisössä toimiminen ja verkosto-osaaminen

 

 

 

 

Tiedonhallintataidot, kuten olemassa olevaan tietoon tutustuminen, tiedon kerääminen ja järjestäminen. Yhteisöllisen tiedon rakentaminen

 

 

Ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen

 

 

Projektitaidot. Projektin ideointi, suunnittelu ja toteutus. Ajankäytön suunnittelu. Prosessin ja oppimisen kuvaaminen ja esittäminen

 

 

 

Kriittinen ajattelu ja oman osaamisen kehittäminen

Opiskelija perehtyy yhteistoiminnallisuuden käytänteisiin ja periaatteisiin ja ryhmäytyy tiiminsä kanssa toiminnallisten harjoitteiden avulla.

Opiskelija perehtyy tiedon, taidon ja osaamisen jakamiseen verkostoissa.

 

Opiskelija hyödyntää hiljaista tietoa, kartoittaa eri tietolähteitä ja luo kokonaiskuvaa (systeeminen ymmärtäminen) käsiteltävistä teemoista. Opiskelija perehtyy asioihin eri näkökulmista (PESTEL) ja osallistuu ideointiin sekä projektin suunnitteluun

 

Opiskelija analysoi haasteita ja etsii niihin ratkaisuja itsenäisesti sekä yhteistoiminnallisesti. Tietoa rakennetaan ja jaetaan yhteisöllisesti

 

Opiskelija perehtyy projektimaisen työskentely vaiheisiin ja menetelmiin sekä osallistuu prosessin suunnitteluun, toteuttamiseen ja läpiviemiseen.

Opiskelija kuvaa prosessia, arvio ja esittelee työn ryhmässä

 

 

Opiskelija kehittää ajattelutaitojaan ja ymmärtää kokemuksista ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa itselleen syntyneiden merkitysten vaikutusta mielipiteisiin ja tietämykseen

 

Opiskelija kehittää osaamistaan tavoitteellisesti

Ohjaus ja oppimisen arviointi

 

Opettaja toimii opiskelijan ja ryhmien valmentajana ja hänen tehtävänä on mahdollistaa ja ylläpitää oppimisprosessia.

Valmentaja ohjaa opiskelijoiden ryhmäytymistä erilaisten harjoitusten avulla sekä auttaa pelisääntöjen luomisessa ryhmässä. Valmentaja luo yhdessä ryhmän kanssa luottamuksen ilmapiirin.

 

Valmentaja ohjaa opiskelijan tiedonhallintataitoja esimerkiksi toiminnallisten työpajojen avulla, joissa tutustutaan olemassa olevaan tietoon, tiedon keräämiseen, tiedon järjestämiseen sekä sen soveltamiseen. Yhteisöllisen tiedon rakentamiseen valmentaja kannustaa esimerkiksi keskustelujen, esimerkkien ja tapauskertomusten avulla.

 

Valmentaja tukee ryhmää tasavertaisen luovan keskustelun, dialogin, syntymisessä.

Valmentaja antaa työskentelystä jatkuvasti palautetta ja ohjaa opiskelijoita rakentavan vertaispalautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.

 

Valmentaja kannustaa ja tukee opiskelijoita älyn, tunteiden ja luovuuden yhdistämisessä, jolla pyritään jättämään tekemisestä muistijälki. Projektin aikana käydään läpi käytännöllisiä projektinhallinnan menetelmiä, jotka tekevät prosessin näkyväksi ja jota arvioidaan monipuolisesti.

 

Valmentaja innostaa, kuuntelee ja haastaa, mutta antaa vapauden ja samalla vastuuta opiskelijoille ryhmänä edistää ja ylläpitää oppimistaan tavoitteiden mukaisesti.

 

Kriittistä ajattelua kehitetään keskusteluissa analysoimalla tapahtumia ja asioita yhdessä (dialogi). Valmentaja ohjaa luovia keskusteluita sekä tukee arviointien ja yhteenvetojen tekemisessä. Valmentaja esittää mm. kysymyksiä ja niitä pohtimalla päästään perusteiden löytämiseen ja asioiden ymmärtämiseen.

 

Opiskelijoita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja valmentajalle. Oppimisen arvioinnissa tarkkaillaan prosessin edistymistä, käytetään itsearviointia ja vertaisarviointia.

 

Osaamisen arviointi Opiskelijat valmistelevat esityksen, jossa projektin teema ja aihe esitellään. Esitys on digitaalisessa muodossa ja se jaetaan sähköisenä. Esitys kokonaisuutena tekee osaamisen näkyväksi ja työ arvioidaan.

 

Oma arviointitaulukko