6.2.7 Pelastustoiminta 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskellaan palo- ja pelastustoimintaan liittyvää lainsäädäntöä sekä tutustutaan pelastustoimen lakisääteisiin tehtäviin.

Opiskelija hahmottaa pelastustoimen merkityksen yhteiskunnassa.
Opiskelija harjoittelee neuvonta- ja valistustyötä pelastustoimen osalta.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön
 • tunnistaa pelastustoimintaan liittyviä uhkia
 • tehdä pelastustoimintaan liittyviä uhka- tai riskikartoituksia
 • toimia havaitsemiensa turvallisuusriskien tai uhkien edellyttämillä tavalla
 • laatia pelastussuunnitelmaluonnoksen
 • toimia omatoimiseen varautumiseen liittyvissä tehtävissä
 • tunnistaa ja käynnistää tarvittavat ensivaste- ja pelastustoiminnat
 • tehdä pienkohteiden palotarkastuksen
 • tuntee pelastustoimintaan liittyvien laitteiden mm. automaattisen paloilmoitin- ja sammutuslaitteiden toimintaperiaatteet ottaa huomioon kiinteistön hätäpoistumisjärjestelyt ja kokoontumispaikat
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
 • uhkaavan onnettomuuden torjuminen
 • onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opetus toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä tutustumiskäynneillä pelastustoimeen liittyvissä kohteissa.

Pelastustoimine perusteet on jaettu seuraaviin aihekokonaisuuksiin

 • Pelastustoimien tehtävät
 • Työntekijänä pelastustoimessa
 • Pelastustoimeen liittyvän lainsäädännön perusteet
 • Onnettomuuksien ennaltaehkäisy pelastustoimessa
 • Väestönsuojelu – ja varautuminen
 • Ensihoito
 • Palotarkastus ja turvallisuusauditointi

Pelastustoimeen perehdytään teorialuentojen sekä erilaisten käytännön tilanteisiin liittyvien harjoitusten avulla. Toimintaperiaatteita käydään läpi teoriassa.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelijan osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa AHOT-menettelyllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen sekä tyytyväisten asiakkaiden arvon yrityksen toiminnan keskeisenä menestystekijänä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi