Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKO-KONAISUUTEEN:

Näyttely- ja esittelytilan suunnittelu

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sidosryhmien kanssa toimi-minen Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään sekä hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä.
Näyttely- tai esittelytilassa käytettävien materiaalien ja tuotteiden valitseminen, hankkiminen ja käyttäminen Opiskelija valitsee näyttely- tai esittelytilaan tarvittavat materiaalit vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Hän selvittää sisustettavaan tilaan tarvittavien materiaa-lien, rakenteiden, elementtien ja tuotteiden hankintapaikat. Hän arvioi materiaalimenekin ja tuotteiden tarpeen oikein.
Tilan käyttötarkoituksen ja käyttäjäryhmän kartoitta-minen Opiskelija arvioi tilan käyttäjien tarpeita.
Opiskelija arvioi tilan vaatimuksia tilassa tapahtuvan toimin-nan mukaisesti.
Esteettisten tekijöiden vai-kutusten arviointi Opiskelija selvittää värien ja valon käytön vaikutuksen ja mer-kityksen sisustuskokonaisuudessa, huomioi muotojen ja kuvi-oiden vaikutuksen sisustuskokonaisuudessa sekä tunnistaa eri aikakausien sisustustyylejä ja arvostaa perinteisten sisätilojen materiaalien ja rakennusosien säilyttävää korjaamista ja tekee työnsä viimeistellysti
Luonnosten piirtäminen käsin

Tilan mallintaminen

Opiskelija osaa luonnostella tilaan tulevia elementtejä yms. tilan käytön kannalta merkityksellisiä elementtejä.

Opiskelija kertaa 3d- mallinnusta osana tilasuunnittelua te-kemällä harjoitus-/asiakaskohteen mallinnuksen lähiopetus-tunnilla.

Suunnitelma- asiakirjojen valmistaminen ja esittämi-nen Opiskelija tekee riittävät esitystekniset dokumentoinnit, joilla hän esittelee suunnitelmiaan asiakkaalle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työta-paan, jossa opiskelija tekee annetut tehtävät aikatauluja nou-dattaen.

Opettaja toimii ohjaajana ja antaa tarvittaessa tukea ja pa-lautetta työn suorittamisessa.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavutta-misesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimis-prosessiaan.

Muuta tietoa

TILAN RAKENTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Piirustuksien ja mallien lukeminen ja ymmärtämi-nen Opiskelija ymmärtää suunnitelma-asiakirjojen perusteella lavas-tuksen osia ja rakenteita. Hän osaa keskustella asiakkaan kanssa rakenteiden ja materiaalien ominaisuuksista ja käytöstä.
Tilan rakentaminen,
Lavasteiden rakennus
Opiskelija rakentaa tilakokonaisuuden huomioiden tarvittaes-sa erityisryhmien tarpeet, jotka liittyvät tilan mitoitukseen, materiaaleihin ja visuaaliseen ilmeeseen sekä käyttää apu-naan tarvittaessa muita asiantuntijoita. Opiskelija tekee yksit-täisiä rakenteita tai kokoaa rakenteet valmiista elementeistä siten, että tilasta muodostuu tavoitteiden mukainen koko-naisuus

Opiskelija toteuttaa esimerkiksi lavastuskokonaisuuden, joka voi olla koulun kevätjuhlan näyttämölavastus tai asiakaslähtöinen projekti tai työssäoppimispaikan kokonaisuus. Hän käyttää aikai-semmin oppimaansa tieto- ja taito-osaamistaan itseohjautuen ja laaja-alaisesti työssään hyväksi.

Työmenetelmät ja välineet Opiskelija pystyy valitsemaan suunnitelma-asiakirjojen, pie-noismallin tai luonnosten mukaan oikeat työtavat, värisävyt tai pintamateriaalit

Opiskelija osaa pintakäsitellä, maalata ja patinoida lavastuksen annettujen ohjeiden mukaan. Hän osvalitseeaa valita työhön tar-koituksenmukaiset välineet.

Materiaalituntemus Opiskelija hallitsee perustiedon eri materiaaleista sekä niiden käyttämisestä valmistusprosessin aikana. Hän perehtyy kulloisen-kin projektin ominaisiin materiaaleihin.
Työmaan käyttö, kunnossapi-to ja työturvallisuus Opiskelija huolehtii, että työmaa on siisti ja järjestyksessä työn aikana ja työn valmistuttua. Hän käyttää koneita ja tarvikkeita oikein ja turvallisesti. Hän käyttää vaatimusten ja työkohteen mukaisia henkilösuojaimia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työta-paan, jossa opiskelija tekee annetut tehtävät aikatauluja nou-dattaen.

Opettaja toimii ohjaajana ja antaa tarvittaessa tukea ja pa-lautetta työn suorittamisessa.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavutta-misesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimis-prosessiaan.

Muuta tietoa