Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka 
Verhoilu- ja sisutusalaan liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia sekä etsii tietoa verhoilu- ja sisustusalaan liittyvistä fysiikan ilmiöistä, kuten perusmekaniikasta esim. puurakenteiden, kallistuskulmien ja erilaisten rakenteissa vaikuttavien tukivoimien suhteen.

Opiskelija tutustuu alalle olennaisiin termodynamiikan ilmiöihin, kuten lämmönsiirtymiseen ja kosteusmittauksiin.

Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia erilaisista ilmiöistä ja lainalaisuuksista.

Työelämän kemia 
Verhoilu- ja sisustusalaan liittyvät kemian ilmiöt ja aineiden ominaisuudet Opiskelija tutustuu aineiden ja yhdisteiden perusominaisuuksiin ja niiden välillä vallitseviin lainalaisuuksiin. Opiskelija laajentaa ja kohdentaa hankittuja tietoja arvioimalla ja jäsentämällä sisustus- ja verhoilualoilla keskeisten kemiallisten yhdisteiden ja aineiden tyypillisiä reaktioita ja ominaisuuksia.

 

Opiskelija perehtyy yksityiskohtaisesti jonkin alalle ominaisen materiaalin, kuten jonkin puu- tai kangaslaadun ominaisuuksiin ja valmistelee tästä raportin esim. powerpoint-esityksen.

 

Opiskelija etsii tietoa verhoilu- ja sisustusaloille keskeisistä kemiallisista ilmiöistä, kuten sähkökemiallisesta korroosiosta ja materiaalien, kuten puu ja kangas kulumisesta. Opiskelija tekee näihin liittyviä käytännön kokeita.

 

Opiskelija tutustuu sähkömagneettiseen spektriin ja eri pintamateriaalien heijastavuuteen.

Verhoilu- ja sisustusalalla käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen Opiskelija noudattaa kemiallisen turvallisuuden periaatteita. Opiskelija tunnistaa kemiallisten aineiden GHS-varoitusmerkit. Opiskelija hakee verkosta käyttöturvallisuustiedotteen ja sen mukaisesti säilyttää, käyttää ja hävittää kemiallisia aineita ympäristön huomioiden. Opiskelija tekee käytännön harjoituksia kiinteistöpalvelualalla käytettävien kemikaalien säilyttämiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa lämpöopin, mekaniikan ja sähkömagneettisen säteilyn perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan verhoiluun ja sisustukseen liittyvissä työtehtävissä.

 

Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa verhoilu- ja sisustusaloihin liittyvistä kemian ilmiöistä ja kemian peruskäsitteistä. Opettaja ohjaa opiskelijaa kemiallisten aineiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn, sekä tähän liittyen käyttöturvallisuustiedotteiden hakemiseen ja niiden tulkintaan

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa mekaniikkaan ja lämpöoppiin liittyviä lainalaisuuksia verhoiluun ja sisustukseen liittyvissä sovelluksissa. Opettaja arvioi opiskelijan ymmärrystä kemian ja fysiikan periaatteista, alkuaineista ja kemiallisista reaktioista.

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä käsitellä kemikaaleja säännösten mukaan. Opettaja arvioi opiskelijan kykyä käyttää kemikaaleja ympäristöystävällisesti sekä opiskelijan kykyä tulkita kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa