Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Sisärakennustöiden perusosaaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Omaan alaan tutustuminen Opiskelija tutustuu omaan alaan tekemällä alan yrityksestä esitelmän, joka toteutetaan äidinkielen osaamistavoitteissa.
Materiaalituntemus Tutustumiskäynnit tavarantoimittajiin, jälleenmyyjiin, alan messuihin ja näyttelytiloihin.

Opiskelija tutustuu rakentamisessa yleisimmin käytettyihin rakennusmateriaaleihin ja tarvikkeisiin opettajan ohjauksella sekä keräten itsenäisesti tietoa.

Turvallisuuskoulutus Opiskelija suorittaa työturvallisuuskortin, tulityökortin ja Ea1 kurssin tai vastaavat tiedot. Opiskelija perehtyy työelämän pelisääntöihin, työsalissa toimimiseen, siisteyteen sekä työmaan ja työvälineiden kunnossapitoon.
Sisärakennustöissä tarvittavien työvälineiden tuntemus ja käyttö Opiskelija tutustuu alalla yleisesti käytettäviin työkoneisiin ja käsityökaluihin opettajan ohjauksessa ja itsenäisesti tietoa keräten.
Opiskelijat valmistavat pienryhmässä esitelmän työkoneista ja esittelevät sen ryhmälle ja opettajalle.

Opiskelija tekee pienimuotoisia huoltotoimia ja säätöjä käytetyille koneille. Opiskelija valmistaa esimerkiksi säilytyslaatikon, jonka tekemisessä tutustutaan materiaaleihin, perustyökaluihin ja niiden turvalliseen käyttöön.

Suunnittelutyöt Opiskelija oppii suunnittelemaan työnsä ja työjärjestyksensä järkevästi sekä toteuttamaan muiden suunnitelmia.
Kaluste- ja rakennuspiirustusten tulkinta Opiskelija perehtyy teknisen piirtämisen perusteisiin lukemalla ja tulkitsemalla valmiita suunnitelma-asiakirjoja ja vertailemalla niitä.
Opiskelija tutustuu kaluste- ja rakennuspiirustuksiin tekemällä harjoitustöitä lähiopetustunneilla.

Opiskelija tutustuu Rt-kortistoon ja sen hyödyntämiseen ohjatusti ja itsenäisesti.

Kiinnitystarvikkeiden ja liitostapojen tuntemus ja käyttö Opiskelija perehtyy sisärakennustöissä käytettäviin kiinnittämistarvikkeisiin, jotta hän pystyy tunnistamaan oikeat kiinnitystavat. Työsalissa opiskelijat tekevät harjoituksia käyttäen erilaisia koneita ja laitteita kiinnitysten tekoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää sisärakennustöiden tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja opastaa ryhmän turvalliseen työskentelyyn työsalissa ja työmailla.
Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten työvaiheiden ymmärtämistä, toteutustapoja sekä erilaisten lähteiden hyödyntämistä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa esim. e-portfolioon sekä arvioimaan oppimistaan.

Opiskelija esittelee laatimansa työkone-esitelmän opettajalle ja ryhmälle, saaden ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Muuta tietoa

Väliseinätyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Materiaalituntemus

Kiinnitystarvikkeiden ja liitostapojen tuntemus ja käyttö

Opiskelija tutustuu väliseinärakentamisessa käytettäviin materiaaleihin, kuten eri tukirakenteisiin, levyihin ja kiinnikkeisiin osin itsenäisesti ja osin opettajan ohjauksessa.
Väliseinätyöt ja
koteloiden rakentaminen

Työvälineiden käyttö

Opiskelija tutustuu kevyen väliseinän rakentamisen vaatimuksiin, materiaaleihin ja lainalaisuuksiin. Opiskelija tekee työsalissa väliseinätöitä ja kotelointeja itsenäisesti ja osana työryhmää, käyttäen monipuolisesti työsalissa olevia työkoneita ja laitteita.
Kiviainepitoiset korjaukset Opiskelija tekee kipsilevyseinään paikkauksia ja tasoituksia. Opiskelija tekee seinäpintojen sekä lattioiden täyttöpaikkauksia.
Purkutyöt Opiskelija tekee työsalissa purkutöitä erilaisilla työvälineillä. Hän osaa käyttää työmenetelmiä taloudellisesti ottaen huomioon purettavan materiaalin hävittämis- ja uusiokäyttömahdollisuudet.
Suunnitelmallinen työskentely Opiskelija suunnittelee työtään tekemällä työselostuksia ja työraportteja.
Sisärakentamisen matematiikka, materiaali ja menekkilaskelmat Opiskelija hyödyntää työssään matematiikkaa laskemalla mm. pinta-aloja, suorakulmaisuuksia ja mitoituksia.

Opiskelijat tekevät ryhmänä projektityönä materiaalihankintaharjoituksia, joissa lasketaan tarvittavien materiaalien menekit ja tarpeet.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen tiedonhakuun ja materiaalivaihtoehtojen oma-aloitteiseen kartoittamiseen.

Opettaja antaa eri työkoneiden käytön ohjauksen, kunnossapidon ja huollon ohjeistukset. Hän ohjaa työsalissa opiskelijoita työkoneiden turvalliseen käyttöön.

Opettaja seuraa työn kulkua työkohteissa ja antaa palautetta oikeisiin työtapoihin ja menetelmiin. Hän ohjaa opiskelijoita oma-aloitteisuuteen ja vastuullisuuteen sekä työmaalla käyttäytymiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijoita toisten tukemiseen ja auttamiseen osana työyhteisöä.

Muuta tietoa

Panelointi, listoitus ja viimeistelytyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Panelointi ja listoitus Opiskelija tutustuu erilaisiin sisärakennustöissä käytettäviin verhousmateriaaleihin ja listoihin.
Kiinnitystarvikkeiden ja liitostapojen tuntemus ja käyttö Opiskelija tekee työsalissa erilaisia sisäpintojen verhoustöitä. esimerkiksi panelointia, levytystä ja listoitustöitä. Hän osaa käyttää erilaisia kiinnitystapoja suunnitelmallisesti työssään.
Työvälineiden käyttö Opiskelija harjaantuu tekemään laadullisesti korkeatasoista työtä.
Oven asennustyöt Opiskelija ymmärtää ja tuntee ovien mitoitukset ja tyypit. Hän harjoittelee oven sekä karmien oikeaoppisen asennuksen. Hän tekee myös kynnyksen asennukset ja oviaukkojen vaatimat listoitustyöt.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen tiedonhakuun ja materiaalivaihtoehtojen oma-aloitteiseen kartoittamiseen.

Opettaja antaa eri työkoneiden käytön ohjauksen, kunnossapidon ja huollon ohjeistukset. Hän ohjaa työsalissa opiskelijoita työkoneiden turvalliseen käyttöön.

Opettaja seuraa työn kulkua työkohteissa ja antaa palautetta oikeisiin työtapoihin ja menetelmiin. Hän ohjaa opiskelijoita oma-aloitteisuuteen ja vastuullisuuteen sekä työmaalla käyttäytymiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijoita toisten tukemiseen ja auttamiseen osana työyhteisöä.

Muuta tietoa Opettaja ohjaa harjoitustöitä ja sekä arvioi seurannallaan opiskelijoiden oppimista.

Opettaja varmistaa opiskelijoiden näyttökelpoisuuden riittävillä harjoituksilla.