4.4.3 Teollinen verhoilu 35 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija verhoilee alusta loppuun teollisin työtavoin ja materiaalein valmistettavia huonekaluja. Opiskelija käyttää työssään paineilmakäyttöisiä työvälineitä; naulaimia, liimaruiskua, vaahtomuovileikkureita. Hän tekee kustannuslaskelmia ja tulkitsee huonekalupiirustuksia.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

 • suorittaa nykyaikaisin materiaalein ja työtavoin valmistettavien huonekalujen verhoiluprosessin tärkeimmät työvaiheet: suunnittelu, ompelu, pehmustus ja päällystys
 • toimia teollisessa työympäristössä yleisten työturvallisuusmääräysten ja työpaikalla sovittujen
  sääntöjen mukaan
 • työskennellä tuotantoryhmässä
 • tehdä verhoilutyötä työnjohtajan sanallisten ohjeiden mukaan
 • hahmottaa työnsä huonekalupiirustuksista
 • työskennellä kirjallisten suunnitelmien ja työohjeiden mukaan
 • verhoilla alusta loppuun teollisin työtavoin ja materiaalein valmistettavia huonekaluja, joiden vaikeusaste ei ylitä perustietoja ja -taitoja
 • käyttää koneita ja laitteita
 • suunnitella ja toteuttaa pohjajoustorakenteita teollisilla materiaaleilla
 • suunnitella pehmustuksia, kaavoittaa ja leikata pehmusteita koneellisesti
 • kiinnittää pehmustuksia hyödyntäen pehmusteliimauksessa käytettäviä paineilma- tai sähkökäyttöisiä liimaruiskuja
 • puhdistaa ja huoltaa pehmusteiden leikkaus- ja liimausvälineet
 • suunnitella kankaan kaavoittamisen ja leikkaamisen ja käyttää kankaan leikkaamiseen tarkoitettuja sähkötoimisia välineitä
 • kiinnittää päällystysmateriaaleja hyödyntäen huonekaluteollisuudessa käytettäviä apulaitteita, kuten paineilmakäyttöisiä puristimia
 • käyttää ja huoltaa erilaisia verhoilukäyttöön soveltuvia naulaimia
 • tehdä työnsä alan laatukriteerejä vastaavaksi.
Kirijakso Opiskelijan aloittaessa tutkinnon osan suorittamisen kesken lukuvuotta tulee opiskelijan ensin suorittaa kirijakso, jonka aikana opiskelija hankkii välttämättömät muun ryhmän jo osaamat perustaidot ”Valmennus teolliseen verhoiluun”.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa tehden harjoitustehtäviä sekä asiakastöitä. Teoriatunnit käsittävät mm. ompelukonetekniikkaa ja yleistä turvallisuutta työympäristössä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla lukuun ottamatta teoriaopintoja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään harjoitus- ja asiakastöitä,
tutustumiskäyntejä museoihin, messuille, verhoilualan päiville, alan yrityksiin, tukkuihin ja huonekaluliikkeisiin.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija laatii kustannusarviointeja ja osallistuu asiakaspalveluun. Opiskelija aikatauluttaa työtään, laatii erilaisia yrityksen asiakirjoja ja hallitsee asiakaskirjeenvaihdon sekä tuntee alaan liittyvän kuluttajansuojan. Opiskelija tuntee ja noudattaa työelämän sääntöjä.

Tutkinnon osan suoritustavat

Tutkinnon osan arviointi