6 Opiskelijan arviointi

Opiskelijan arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimista ja opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammattilaisena. Arvioinnilla myös ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään hänen itsearviointitaitojaan. Opiskelijan ohjauksen ja kannustuksen lisäksi arvioinnin tulee tuottaa tietoa osaamisesta opiskelijalle itselleen, opettajille ja työnantajille.

Tarkempi kuvaus noudatettavista arvioinnin periaatteista ja toimintatavoista, kuten arvioinnista tiedottamisesta, arvioinnin kohteista ja kriteereistä, ammattiosaamisen näytöistä, arvioinnista ja arvosanasta päättämisestä sekä todistuksista, on kuvattu tämän opetussuunnitelman liitteenä olevassa opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmassa.

6.1 Oppimisen arviointi

6.2 Osaamisen arviointi

6.3 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen