4.2 Opetuksen järjestäminen ja opintojen eteneminen

Stadin ammattiopiston lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Jaksot muodostuvat työelämän moduuleista, jotka ovat laajoja työelämän toimintakokonaisuuksia. Yksi moduuli on suoritettavissa yhden jakson aikana ja se muodostaa itsenäisen kokonaisuuden. Moduuli voi pitää sisällään sekä ammatillisten että yhteisten tutkinnon osien opintoja. Lähtökohtana on, että yhteiset tutkinnot osat integroituvat kokonaan tai osittain ammatillisiin tutkinnon osiin.

Yksi ammatillinen tutkinnon osa voi pitää sisällään useamman moduulin ja ne suunnitellaan yhteistyössä opettajien kesken tiimiopettajuutta toteuttaen. Moduulien suoritusjärjestys ja tavat opiskella voivat vaihdella tutkinnon sisällä.

Opinnot etenevät tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinnon osat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, jolloin myös yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista. Tutkinnon osittainen eteneminen helpottaa opiskelijaa keskittymään yhteen kokonaisuuteen kerrallaan sekä yhdistämään tutkintoonsa tutkinnon osia myös muista perustutkinnoista. Tutkinnon osien suorittaminen edesauttaa opiskelijoiden työllistymistä, vaikka koko tutkintoa ei olisikaan suoritettu. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin se, että kaikki opiskelijat suorittavat koko tutkinnon loppuun asti.

Moduulit ja tutkinnon osat toteutetaan työelämälähtöisesti ja monipuolisesti eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opetuksessa käytetään menetelmiä, jotka muistuttavat työelämän tapoja toimia sekä tukevat työelämässä tarvittavien yleisten, ammattialoja ylittävien, taitojen kehittymistä. Tämä tarkoittaa erilaisia tapoja oppia, kuten projekti- ja verkko-oppiminen, laajennettu työssäoppiminen sekä sosiaalisen median työkalut ja mobiilioppiminen. Toteuttamistavoissa otetaan huomioon opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat sekä tarpeet.

ajoitusmalli

Kirijaksojen avulla opiskelijoilla on mahdollisuus aloittaa opinnot kesken lukuvuoden toisen, kolmannen ja neljännen jakson alussa. Kirijaksolla opiskelija oppii sellaiset välttämättömät tiedot ja taidot, joita tarvitaan opintojen aloittamisessa tilanteessa, jossa muu ryhmä on jo opiskellut jonkin ammatillisen tutkinnon osan tai jonkun kokonaisuuden laajasta ammatillisesta tutkinnon osasta. Opiskelija oppii esimerkiksi tavanomaisimpien työvälineiden tai tietokoneohjelmistojen käyttöä, alan ammattisanastoa ja -teoriaa sekä työturvallisuusohjeita sen verran, että hän voi aloittaa opiskelun aiemmin aloittaneen ryhmän mukana. Kirijakson oppimistavoitteet eli kyseisen tutkinnon osan edellyttämä osaaminen kuvataan kunkin tutkinnon osalta erikseen opetussuunnitelman tutkintokohtaisissa osissa.

Opetus järjestetään siten, että peruskoulun suorittanut opiskelija voi suorittaa 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon kolmessa lukuvuodessa. Vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60:tä osaamispistettä. Lukion käyneellä opiskelijalla koulutuksen kesto on kaksi lukuvuotta. Joustavien opetusjärjestelyjen avulla opiskelijan on mahdollista suorittaa ammatillinen perustutkinto yksilöllisesti ja omassa tahdissa.