2.1 Ammatillisen koulutuksen tehtävät ja tavoitteet

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat ammatillisen perustutkinnon edellyttämän osaamisen ja ammattitaidon sekä valmiuksia yrittäjyyteen.

Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen tavoitteena on opiskelijan hyvän ammattitaidon ja -pätevyyden saavuttaminen. Ammatillisella peruskoulutuksella on myös kasvatustehtävä, jonka tavoitteena on tukea opiskelijan persoonallisuuden ja ammatti-identiteetin kehittymistä.

Helsingin kaupungin ammatillisessa koulutuksessa tavoitteena on kouluttaa osaajia paitsi tämän päivän, myös tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tarjota opiskelijoille valmiutta ja osaamista toimia muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että opiskelijoilla on koulutuksen jälkeen hyvän oman ammattialansa hallinnan lisäksi myös laajat yleiset työelämätaidot sekä valmiudet itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen.
Ammatillisella koulutuksella on keskeinen tehtävä nuoriso- ja koulutustakuun hoitamisessa ja sen varmistamisessa. Tavoitteena on, että kaikille peruskoulunsa päättäneille nuorille tarjotaan opiskelupaikka.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija sijoittuu koulutuksen jälkeen joko työelämään tai jatko-opintoihin. Ammatillinen tutkintoon johtava koulutus antaa opiskelijoille valmiudet sekä kelpoisuuden jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa, tiede- ja taidekorkeakouluissa ja yliopistoissa.