5.1 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

HOPS on opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin ja valintoihin perustuva henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään opiskelun aikana. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on käytössä ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Stadin ammattiopistossa jokainen opiskelija laatii sähköisen HOPS:n ryhmänohjaajansa kanssa opintojen alussa. HOPS on opiskelijan kehittymissuunnitelma oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin ja opinnoissa etenemisen seuraamiseen. Opiskelusuunnitelma edistää opintojen suunnitelmallista etenemistä sekä kannustaa opiskelijaa itseohjautuvuuteen, opiskeluun sitoutumiseen, urasuunnitteluun, itsearviointiin ja ammatilliseen kasvuun.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on jokaisen opiskelijan yksilöllisen opintopolun ohjaamisen väline. HOPS:n laadinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset oppimistyylit, oppimista vaikeuttavat seikat ja tarvittavat tukitoimet. Ryhmänohjaaja, muut opettajat ja opinto-ohjaaja tarkastavat, täydentävät ja korjaavat säännöllisesti suunnitelmaa yhdessä opiskelijan kanssa koko opintojen ajan.

Lähtökohtana HOPS:n rakentumisessa on aikaisemmin hankittu osaaminen, joka on tunnistettu ja tunnustettu osaksi opintoja sekä merkitty osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Osaamisen hankkiminen suunnitellaan jo olemassa olevan osaamisen pohjalta. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma antaa raamit opiskelijan oppimisprosessille. Siinä näkyy opiskelijan mahdollisuudet kartuttaa osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja eri tavoin.

Opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa opintojaan viipymättä, kun tarvittava osaaminen on saavutettu. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa kuvataan ohjaus opinnoissa etenemiseen silloin, kun opiskelija saavuttaa osaamisensa suunniteltua nopeammin tai haluaa syventää osaamistaan.

HOPS:n laadinta on havainnollistettu Oppimisen tuen suunnitelmassa.