5.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS ja ammatillinen erityisopetus

Erityisiä opetus- ja opiskelijahuoltopalveluja tarvitsevat opiskelijat saavat erityisopetusta. Erityisen tuen tarve voi ilmetä myös opintojen aikana. Erityinen tuki merkitsee vahvaa ja jatkuvaa tuen tarvetta. Erityisopetus järjestetään pääsääntöisesti siten, että opiskelija voi opiskella samoissa opetusryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Erityisopetus tarkoittaa erityisopettajan suunnittelemaa ja yhdessä muiden opettajien kanssa toteutettavaa, henkilökohtaisiin lähtökohtiin perustuvaa opetusta. Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan aina kirjallinen Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

HOJKS laaditaan yhteistyössä opiskelijan, alaikäisen opiskelijan huoltajien, opettajien ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden sekä tarvittaessa aikaisemman koulun edustajien kanssa. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus on suunniteltava siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa.

HOJKS:n tekeminen ja erityisen tuen sekä muun oppimisen tuen periaatteet ja käytännöt on kuvattu Oppimisen tuen suunnitelmassa. Lisäksi Oppimisen tuen suunnitelmassa on kuvattu HOPS:n käyttö tukitoimien suunnitteluun.