6.1 Oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi on opiskelijan oppimisen etenemisen seuraamista tukemalla ja ohjaamalla opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Oppimisen arvioinnissa opettaja tai työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta. Tavoitteena on, että palautteen perusteella opiskelija tietää, mitä hän jo osaa ja mitä hänen täytyy vielä oppia, jotta hän pääsee perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Oppimisen arviointi on ensisijaisesti jatkuvaa oppimisen etenemisen seuraamista ja lähinnä sanallisen palautteen antamista opiskelijan osaamisen kehittymisestä. Keskeistä on, että oppimisen arviointi on luonteeltaan motivoivaa ja sen tulee ohjata ja kannustaa opiskelijaa hänen opinnoissaan. Palautteen avulla tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet.

Oppimisen arvioinnista ei anneta numeerista arvosanaa, eikä se saa vaikuttaa tutkintotodistukseen tulevaan arvosanaan. Oppimisen arviointi ja osaamisen arviointi tuleekin erottaa selkeästi toisistaan. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisissa osissa kuvataan tavat, joilla opettaja ohjaa opiskelijan oppimisprosessia ja antaa palautetta opiskelijan oppimisesta. Samoin tutkintokohtaisissa osissa kuvataan se, miten opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin.