6.2 Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaamisen arvioinnin tavoitteena on saada tietoa opiskelijan osaamisesta. Osaamisen arvioinnissa opiskelijan osaamista verrataan perustutkinnon perusteiden mukaisiin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Osaamisen arviointia varten on opetussuunnitelman tutkintokohtaisiin osiin liitetty mukaan arvioinnin toteuttamissuunnitelma, jossa kuvataan osaamisen arvioinnin toteuttaminen ja osaamisen arviointimenetelmät tutkinnon osittain. Opiskelija osoittaa osaamisensa eli ammattitaitonsa ensisijaisesti ammattiosaamisen näytöissä.

Näyttöperusteisessa koulutuksessa osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuuden suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat kolmikantaisesti työntekijä-, työnantaja- ja opettajaedustaja. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa olevia arvioinnin kriteerejä. Arvioinnin vahvistaa tutkintotoimikunta.

Ammattiosaamisen näytöt ja tutkintotilaisuudet on tarkoitettu toteutettaviksi aidoissa työelämän toimintaympäristöissä aina silloin, kun se vain on mahdollista. Ennen osaamisensa osoittamista opiskelijalla pitää olla mahdollisuus oppia perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikassa. Opiskelija voi oppia tarvittavan osaamisen myös ns. epävirallisissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi harrastusten parissa.

Osaamisen arvioinnissa arvosana annetaan koko tutkinnon osasta. Tutkinnon osan arvosana arvioidaan asteikolla: kiitettävä (K3), hyvä (H2) ja tyydyttävä (T1) ja tämä arvosana merkitään tutkintotodistukseen. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Erityistä tukea saavan opiskelijan arviointi ja tutkinnon tavoitteiden mukauttaminen on kuvattu Oppimisen tuen suunnitelmassa.