4.1 Oppimisympäristöt

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristön tavoitteena on mahdollistaa osaamisperustainen osaamisen kehittäminen ja yksilölliset opintopolut sekä tukea oppijan kokonaisvaltaista ammatillista kasvua. Oppimisympäristön fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen kiinnitetään erityisesti huomiota.

Stadin ammattiopiston koulutuksissa oppimisympäristö ymmärretään laajasti ja oppimista tapahtuukin yhä enemmän perinteisen oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen ulkopuolella. Oppiminen ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan, vaan opiskelijan osaaminen voi karttua eri tavoin ja eri ympäristöissä. Eri tavoin ja eri puolilla tapahtuva oppiminen rakentuu opiskelijan osaamiseksi.

Helsinki tarjoaa paljon mahdollisuuksia osaamisen kartuttamiseen oppilaitoksen ulkopuolella. Yritykset, järjestöt, nuorisotilat, liikuntapaikat, museot ja taidelaitokset tarjoavat monipuolisia oppimisympäristöjä, joissa voi kartuttaa tutkinnon kannalta olennaista ammattitaitoa ja osaamista. Digitaalisuuden ja tietoteknologian tarjoamat mahdollisuudet tekevät opiskelusta ajasta ja paikasta riippumatonta ja joustavoittavat opiskelua.

Ammatillisessa koulutuksessa oppimisympäristön ja sen erilaisten toimintaympäristöjen ja välineiden tehtävä on mahdollistaa monipuolisten osaamisperusteisten ja työelämälähtöisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käyttö. Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen ja oppilaitoksen ulkopuoliset ympäristöt, erityisesti työelämä ja yrittäjyys, kytketään vahvasti toisiinsa.

Ammattitaidon kehittymistä tukevat oppimisympäristöt, jotka jäljittelevät työelämän toimintaympäristöjä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset työpajat, joissa opitaan työtä tekemällä. Tärkeitä oppimisympäristöjä ovat myös aidot työelämän ympäristöt, jolloin oppimista tapahtuu työpaikoilla yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Yrittäjyyttä tukevassa oppimisympäristössä oppiminen tapahtuu kokeilun ja erehdyksen, yhdessä ajattelun, tekemisen ja jakamisen kautta. Yrittäjyyteen kytketyissä oppimisympäristöissä opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla myös yrittäjyyttä käytännössä.

Oppimisympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää, että se tukee vuorovaikutusta, vertaisoppimista ja osallisuutta. Opiskelijoiden ja henkilöstön yhteiset tapahtumat ja teemapäivät lisäävät oppilaitoksen yhteisöllisyyttä ja tukevat opiskelu- ja työhyvinvointia.

Stadin ammattiopistossa oppimisympäristö on monikulttuurinen ja kansainvälinen. Monikulttuurisuus tuo mukanaan uusia näkökulmia ja työtapoja sekä osaamista. Opiskelijalla on myös mahdollisuus kartuttaa osaamistaan ulkomailla erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon.

Stadin ammattiopistossa on tavoitteena avoin oppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat asettaa omia tavoitteita, rakentaa tietoa yhteisöllisesti sekä tuottaa omia sisältöjä ja kysymyksiä. Avoin oppimisympäristö mahdollistaa erilaiset oppimisprosessit ja yksilöllisen oppimisen ja osaamisen kehittymisen. Toimiva oppimisympäristö tukee ja ohjaa opiskelijan kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta sekä antaa mahdollisuuden omien tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan arviointiin. Oppimisympäristön ajanmukaisella varustuksella tuetaan opiskelijan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi sekä mahdollistetaan digitaalisuuden ja tietoteknologian hyödyntäminen edistäen opiskelijan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja luovuutta.

Oppimista edistävä oppimisympäristö on pedagogisesti esteetön ja saavutettava. Opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja tarpeet huomioon ottavan oppimisympäristön periaatteet on kuvattu Oppimisen tuen suunnitelmassa.