1.6 Opiskelijaksi hakeutuminen ja opiskelijaksi ottamisen lähtökohdat

Haku ammatilliseen peruskoulutukseen tapahtuu yhteishaun, yhteishaun lisähaun ja Stadin ammattiopiston erillishaun kautta. Lisäksi Stadin ammattiopisto ottaa uusia opiskelijoita jaksojen vaihtumisen yhteydessä. Hakijoita ja huoltajia tiedotetaan hakeutumiseen liittyvistä asioista eri tavoin. Tiedotustapoja ovat esim. avoimet ovet, peruskoulujen vanhempainillat, tutustumiskäynnit, messut, verkkosivut ja sosiaalinen media.

Yhteishaussa ja yhteishaun lisähaussa hakijat hakevat Opintopolku-järjestelmän kautta. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisessa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa koulutuksessa (20.12.2012, 4/2013).

Yhteishaun yhteydessä voidaan käyttää myös harkintaan perustuvaa valintaa. Opiskelijan henkilöön liittyvien syiden perusteella voidaan ottaa enintään 30 prosenttia kuhunkin hakukohteeseen otettavista opiskelijoista, opiskelijan saamasta valintapistemäärästä riippumatta. Tällaisia opiskelijan henkilöön liittyviä syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt sekä koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet. Hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Yhteishaun lisähaussa täytetään mahdollisesti yhteishaussa vapaiksi jääneet paikat, joista tiedotetaan Opintopolku-järjestelmässä. Lisähaussa noudatetaan samoja valintakriteerejä kuin yhteishaussa.

Erillishaussa voidaan ottaa myös jo tutkinnon suorittaneita hakijoita. Lisäksi erillishaussa voi lukion suorittaneet hakea sellaisiin tutkintoihin, joissa ei ole erikseen määritelty lukion suorittaneille paikkamääriä. Nuorisotakuun toteutumisen varmistamiseksi otetaan ensisijaisesti alle 30 -vuotiaita hakijoita, joilla on alaa tukevaa työkokemusta tai opintoja, seuraavaksi alle 30-vuotiaita hakijoita ja kolmanneksi hakijoita, joilla on alaa tukevaa työkokemusta tai opintoja. Mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin koulutuksessa on paikkoja, jokaisen valintaperusteen kohdalla käytetään arvontaa. Erillishaussa mukana olevista tutkinnoista, hakuajoista ja valintakriteereistä tiedotetaan hakijoille Stadin ammattiopiston nettisivuilla.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen on jatkuva haku. Valtakunnallinen haku touko-heinäkuussa on suunnattu erityisesti peruskoulunsa päättäville. VALMA-koulutukseen valitaan ensisijaisesti hakijat, joilla on pelkästään peruskoulun päättötodistus. Toissijaisesti hakijat, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen. Tämän jälkeen paikat täytetään harkinnanvaraisesti siten, että etusijalla ovat alle 30-vuotiaat helsinkiläiset hakijat. VALMA-koulutus toimii joustavana väylänä ammatilliseen koulutukseen tai oppisopimukseen.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden määrää on merkittävästi vähennetty Stadin ammattiopistossa.

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa mitattavat asiat ja arviointikriteerit noudattavat valtakunnallisia ohjeita. Tarkemmat valintakriteerit julkaistaan Opintopolku-palvelussa yhteishaun alkaessa. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, mutta pääsy- ja soveltuvuuskoe ei ole luonteeltaan karsiva. Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa mitataan keskeisiä tulevassa koulutuksessa ja työelämässä eduksi olevia valmiuksia sekä asioita, jotka antavat lisäarvoa perusopetuksen päättötodistuksen rinnalla. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa hakijan valintapisteet muodostuvat pääsy- ja soveltuvuuskokeessa suoritettavista tehtävistä.

Hakijoiden kielitaito testataan tarvittaessa valtakunnallisella kielikokeella. Kielitaitovaatimus on B1.1. Erillishaussa kielitaitovaatimuksista voidaan poiketa. Valma-koulutukseen ei ole kielitaitovaatimusta.

Näyttötutkintona suoritettaviin tutkintoihin on jatkuva haku. Näyttötutkintojärjestelmässä tunnustetaan eri tavoilla hankittu osaaminen. Valintaprosessi on osa näyttötutkinnon hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista.

Oppisopimuksen voi solmia, jos hakijan osaaminen, henkilökohtaiset edellytykset ja työpaikan tarjoamat oppimismahdollisuudet täyttävät tutkinnon osaamisvaatimukset. Oppisopimukseen voi hakeutua suoraan suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon osaa tai ennakkojakson kautta. Oppisopimukseen voi myös siirtyä oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta suorittamaan tietyn osan tutkinnosta oppisopimuksella.

Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa ammatilliseen koulutukseen. Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Lainsäädännöllä mahdollistetaan opiskeluoikeuden peruuttaminen tilanteissa, joissa se olisi turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua. Lisätietoja opiskelun edellytyksiä vaikeuttavien tilanteiden käsittelystä on Oppimisen tuen suunnitelmassa ja Ohjeistuksessa opiskelun edellytysten turvaamiseksi.

Opiskelijan oikeusturvan ja oppimisympäristön turvallisuuden varmistamiseksi opetussuunnitelman tutkintokohtaisissa osissa muistutetaan tutkintokohtaisista terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksista ja muista opintoihin liittyvistä edellytyksistä.

Stadin ammattiopiston hakijan oppaassa sekä opiskelijan oppaassa on ohjeet kunkin alan terveydellisten vaatimusten ja suositusten tarkistamiseksi. Näissä oppaissa on ohjeita myös niitä tilanteita varten, joissa opiskelijaksi ottamisen edellytykset eivät täyty. Opintojen alkaessa ryhmänohjaajat käyvät läpi yhdessä opiskelijoiden kanssa koulutuksen terveydelliset vaatimukset sekä turvallisuusohjeistuksen.