2.3.2 Osaamisperusteisuus pedagogiikkaa ohjaavana periaatteena

Ammatillisessa koulutuksessa opetuksen ja oppimisen päämääränä on ammatillisen osaamisen saavuttaminen ja ammattilaiseksi kasvaminen. Ammatillinen osaaminen muodostuu ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista ja niiden soveltamisesta käytännön työtehtäviin.

Pedagogista toimintaa ohjaa osaamisperusteisuus, jolloin määrällisen suorittamisen ja oppiaineiden opiskelun sijaan huomio kiinnittyy osaamisen kerryttämiseen ja osoittamiseen. Lähtökohtana on opiskelijan aikaisemmin hankittu tutkinnon kannalta olennainen osaaminen, jonka päälle kerrytetään tarvittavin osin uutta osaamista.

Opiskelijat saavuttavat osaamisensa erilaisissa oppimisympäristöissä, eri tavoin ja erilaisessa tahdissa. Erilaiset oppimisympäristöt ja tavat hankkia osaamista yksilöllistävät opiskelijoiden opintopolkuja ja tutkinnon suorittamisen tapoja. Perusperiaatteena osaamisperusteisuudessa onkin, että osaamista voi hankkia missä ja milloin vain ja sitä voivat arvioida myös muut kuin oman oppilaitoksen opettajat.

Osaamisperusteisuus haastaa perinteisen käsityksen opettamisesta. Opettajan rooli on edelleen tärkeä, mutta opettamisen ja arvioinnin lähtökohtana tulee olla osaamisen ja sen saavuttamisen tukeminen. Näkökulma siirtyy opetuksesta opiskelijan oppimisprosessin suunnitteluun, ohjaamiseen ja tukemiseen. Opiskelija ja opettaja suunnittelevat yhdessä opiskelijan oppimisprosessin: miten, missä ja milloin tarvittava osaaminen hankitaan. Työvälineinä oppimisprosessin suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa sekä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa toimivat opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sekä sähköinen portfolio.

Osaamisperusteisuuden toteuttamisessa aikaan sidottu opetus ei ole enää keskiössä, vaan sellainen opetus ja ohjaus, jota opiskelija tarvitsee osaamisensa hankkimisen tueksi. Aika- ja paikkakeskeisyydestä luopumisen lisäksi luovutaan myös oppiaineajattelusta opetuksen rakentuessa työelämän työ- ja toimintakokonaisuuksien ympärille. Osaamisperusteinen pedagoginen toiminta suunnitellaan ja toteutetaan työprosessien mukaisesti, jolloin opettajan oma ajantasainen ja syvällinen työelämäosaaminen korostuu.

Työelämän toimintakokonaisuuksiin perustuvassa opetuksessa sekä opettajien keskinäinen että opiskelijoiden välinen vuorovaikutus lisääntyvät. Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetuksen yhteistyönä. Myös oppiminen ja ajattelu ovat yhteisöllisiä prosesseja ja opetuksen tavoitteena on, että opiskelijoiden ryhmässä toimiminen jäljittelee ammattilaisten työskentelyä ja että ratkaistavat tehtävät ovat oikeita ja monimutkaisia työelämän tilanteita. Yhdistämällä osaamisensa he suoriutuvat vaativista tehtävistä ja saavuttavat yhteisen tavoitteen paremmin.