5.5 Yksilölliset opintopolut

Ammatillisissa perustutkinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa omaa opintopolkuaan monin eri tavoin. Yksilöllinen opintopolku motivoi oppimiseen ja sen avulla voi edistää työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksia.Yksilöllistä polkua aletaan suunnitella heti opintojen alussa yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Suunnittelussa huomioidaan aiempi opinto- ja työkokemus, harrastukset, opiskelijan tavoitteet ja haaveet sekä opiskelumenetelmät. Opintojen aikana suunnitelmaa seurataan ja tarkennetaan ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja työpaikkaohjaajan kanssa.

Stadin ammattiopistossa on laadittu esimerkkejä opintopoluista, joita voidaan käyttää apuna yksilöllisen opintopolun suunnittelussa. Vaihtoehtoisten opintopolkujen avulla opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan haluamaansa suuntaan. Suunnittelun lähtökohtana käytetään peruspolkua. Peruspolulla opiskelija suorittaa opinnot pääsääntöisesti ryhmälle laaditun suunnitelman mukaisesti. Myös peruspolkuun liittyy yksilöllisiä valintoja opinnoissa.

Stadin ammattiopisto tarjoaa peruspolkujen lisäksi yrittäjyyspolun, urheilijapolun, kansainvälisyyspolun, kaksoistutkintopolun, oppisopimuspolun ja huippuosaajapolun. Polkuihin liittyvä alakohtainen ja yhteinen opintotarjonta kuvataan opetussuunnitelman tutkintokohtaisissa osissa.

Yrittäjyyspolku

Yrittäjyysopinnot tarjoavat käytännön kokemuksen yrittäjyydestä ja valmiuksia arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä sekä tuotteistaa omia ideoita ja osaamista. Yrittäjyys on ensisijaisesti yksilön ominaisuus ja asenne, joka ilmenee toiminnassa vastuullisuutena, oma-aloitteisuutena, rohkeutena, kekseliäisyytenä ja luovuutena. Yrittäjyyspolulla opiskelija voi kehittää näitä työelämän arvostamia taitoja valitsemalla yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia tukevia tutkinnon osia, valinnaisia yhteisiä opintoja ja oppimismenetelmiä.

Urheilijapolku

Urheilijapolku mahdollistaa opiskelun ja huippu-urheilun yhdistämisen. Se tarjoaa huipulle tähtääville säännöllisesti harjoitteleville nuorille mahdollisuuden osallistua Mäkelänrinteen lukion tai pääkaupunkiseudun urheiluakatemian piirissä olevien lajien harjoitusryhmiin. Stadin ammattiopisto on jäsenenä pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa eli Urheassa. Urheilijapolulle hyväksytään opiskelijat Urhean oppilaitosten yhteisen kriteeristön perusteella. Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen edellyttävät opiskelijalta ahkeruutta ja itsenäistä otetta, koska urheilusta johtuvat poissaolot vaativat omatoimista aktiivisuutta osaamisen kartuttamiseksi.

Kansainvälisyyspolku

Kansainvälisyyspolku kartuttaa kansainvälisyyteen ja eri kulttuureihin liittyviä tietoja, taitoja ja osaamista. Opintoihin voi liittyä kansainvälistä toimintaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Kansainvälisyyspolku tukee opiskelijan valmiuksia toimia kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa laajempia kieli- ja kulttuuriopintoja, kv -vaihtoon valmentavia opintoja, eripituisia opiskelujaksoja ulkomailla tai kansainvälisten opiskelijoiden ohjausta kotimaassa. Ulkomaanjaksoille haetaan aina erikseen ja opiskelijavalinta tehdään ennakkoon ilmoitettujen kriteerien mukaisesti.

 Kaksoistutkintopolku

Kaksoistutkintopolku vahvistaa opiskelijan mahdollisuuksia menestyä tulevissa jatko-opinnoissa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja se sopii hyvin itsenäiselle, omaehtoiseen opiskeluun sitoutuneelle opiskelijalle. Kaksoistutkinnossa voi suorittaa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon rinnakkain. Kaksoistutkinnossa opiskellaan vähintään neljää lukioainetta, joissa osallistutaan ylioppilaskirjoituksiin. Lukio-opinnot suunnitellaan osaksi ammatillista perustutkintoa. Lukio-opinnoilla korvataan yhteisiä tutkinnon osia, ammatillisia valinnaisia ja/tai vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Oppisopimuspolku

a) Koko tutkinto oppisopimusopiskeluna

Oppisopimuskoulutuksen lähtökohtana on työpaikka. Kun oppisopimuskoulutuksesta kiinnostunut henkilö ja työnantaja ovat sopineet yhteistyöstä, he ottavat yhteyttä oppisopimuskeskukseen, joka laatii henkilökohtaisen opiskeluohjelman sekä opiskelijalle että yritykselle soveltuvaksi. Oppisopimuskeskus huolehtii opintoihin kuuluvien tietopuolisen opintojen järjestämisestä. Oppisopimusopiskelusta n. 80 % on työssä oppimista (min.25h/vko). Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, jota tuetaan oppilaitoksen järjestämällä tietopuolisella opetuksella (lähi- tai monimuotototeutus). Oppisopimuskoulutuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että opiskelija saa mahdollisuuden tehdä monipuolisia ja ammattitaitoa kehittäviä työtehtäviä suoritettavan tutkinnon tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka on oppimisen ohjaaja, arvioija ja tukihenkilö työpaikalla koko oppisopimuksen ajan.

Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua myös erilasten valmentavien väylien esim. oppisopimukseen valmentavan ennakkojakson tai erilaisten treenijaksojen kautta. Lisätietoja saa opintopolku.fi –palvelusta ja Stadin oppisopimuskeskuksesta. Avoin opisto tarjoaa tukea oppisopimuspaikan etsimiseen ja työnhakuvalmiuksiin.

b) X+Y –mallin polku eli joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisestakoulutuksesta oppisopimuskoulutukseen

Tässä vaihtoehdossa opiskelija suorittaa osan opinnoistaan oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja osan oppisopimuskoulutuksessa. Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä joustavasti oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen, kun sopiva työpaikka on löytynyt. Siirtyminen käynnistyy, kun opiskelija ottaa yhteyden oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuskeskuksen koulutustarkastaja selvittää oppisopimuskoulutuksen edellytykset ja allekirjoittaa yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa oppisopimuksen. Oppisopimuksessa työskennellään työsuhteessa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla (lähi- tai monimuoto-opetus) henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Siirtymä voi tapahtua myös toisin päin. Opiskelija voi tarvittaessa siirtyä oppisopimuskoulutuksesta oppilaitosmuotoiseen koulutukseen. Oppisopimus työsuhteena tarjoaa hyvän mahdollisuuden työllistyä yritykseen, jossa opinnot suoritetaan.

 Huippuosaajapolku

Huippuosaajapolulla valmentaudutaan oman alan ammattitaitokilpailuihin ja perehdytään niiden kilpailutehtäviin. Kilpailuihin valmentautuminen tapahtuu muiden opintojen yhteydessä, erillisessä valmennuksessa ja/tai työelämässä valmentautuen.

Osallistuminen Taitaja -kilpailujen semifinaaliin on huippuosaajapolun tärkeä tavoite. Taitaja -kilpailujen lisäksi on alakohtaisia muitakin ammattitaitokilpailuja ja tapahtumia, joissa huippuosaaminen on mahdollista tuoda esiin.