7.1 Osaamisen kehittäminen

Stadin Ammattiopiston ydintehtävä on antaa opiskelijoille osaamista, jota he tarvitsevat työssä ja elämässään. Suoriutuakseen tehtävässään ammattiopisto haluaa olla oppiva organisaatio, oppijoiden yhteisö, johon kuuluvat opiskelijoiden ohella opettajat ja muu henkilöstö. Ammattiopistossa kaikki kehittävät kyvykkyyksiään saavuttaakseen yhteisiä päämääriä. Kannustus, luottamus, palautteen antaminen ja osaamisen jakaminen ovat toimintakulttuurin peruspilareita ja niiden varassa luodaan myös yhteisesti hyvää työilmapiiriä. Jokainen työyhteisössä on itse vastuussa siitä, mitä hän tuo omana panoksenaan työyhteisöön.

Opetusvirastolle on tehty osaamisen kehittämisen suunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Suunnitelma määrittelee päälinjaukset kullekin vuodelle, ja Stadin ammattiopisto tekee oman tarkemman suunnitelmansa osaamisen kehittämisestä näiden linjausten mukaisesti. Opetusviraston osaamisen kehittämissuunnitelma käsittää kolme osaa: opetusviraston ammatillisen osaamisen kehittämisen päämäärä ja hallinnan kuvaaminen, henkilöstön vahvuuksien ja osaamistarpeiden arvio sekä osaamistarvearvioon perustuva vuosikohtainen suunnitelma. Tällä tavalla suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja kehitetään henkilöstön osaamista systemaattisesti, pitkäjänteisesti ja tulevaisuuteen suuntautuen.

Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon asiakkaan, työnantajan ja henkilöstön näkökulma. Ammattiopiston osaamisen kehittämisen suunnitelma huomioi työelämästä, yhteiskunnasta ja yksilöistä nousevat muutostarpeet ja niihin vastaamisen. Osaamisen kehittämisessä käytetään monipuolisia tapoja ja välineitä. 70 % osaamisesta syntyy työssä, 20 % opitaan kollegoilta tai valmennuksessa ja vain 10 % erilaisena koulutuksena. Toisilta oppimisessa voi käyttää apuna benchmarkingia, benchlearningia, tiimityötä, tutorointia, mentorointia, työnohjausta, työkiertoa, coachingia ja muita vastaavia menetelmiä. Koulutuksessakin voidaan käyttää avuksi digitaalisuutta kuten verkkokursseja, MOOC -kursseja ja sosiaalista mediaa sekä nykyaikaisia oppimismenetelmiä.

Osaamisen kehittämistarve määritellään strategisia kehittämistarpeita vastaan koko ammattiopiston tasolla. Opetussuunnitelman edellyttämä osaaminen on aina strategista. Tiimin ja yksilön kehittämistarpeita kartoitetaan ja tavoitteista sovitaan kehittämiskeskusteluissa. Stadin ammattiopisto on kehittänyt kaupungin kehittämiskeskustelulomaketta ja keskusteluohjetta niin, että keskusteluissa huomioidaan sekä tehtävässä että työkokemuksessa ja uran eri vaiheissa olevia kehittämistarpeita ja yksilön omasta osaamisesta nousevia kehittämistarpeita. Keskustelut voidaan käydä työyhteisön, ryhmän ja / tai yksilön kanssa. Henkilökohtaiset painopisteet kirjataan kehityskeskustelulomakkeeseen henkilökohtaisena kehittymis- ja urasuunnitelmana.

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Rakenteelliset muutokset edellyttävät uudenlaista osaamista. Tulevaisuuden osaamistarpeet ja näkemykset oppimisesta vaikuttavat myös osaamistarpeisiin. Kehittämisen vaikuttavuutta seurataan tulos- ja kehittämiskeskusteluissa, ja kehittämistyössä sovelletaan osaamisen kehittämisen vuosikelloa.